ติดในส่วนเปิด tag
top of page

MAC-5 Legacy ERP

ระบบการขายและลูกหนี้การค้า

รวมขั้นตอนการขายในและต่างประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวและอัตโนมัติ

Research paper.gif

ครบถ้วนทุกการทำงานด้านขายตั้งแต่ใบเสนอราคาจนออกใบเสร็จรับเงิน

 • รองรับทั้งการซื้อทั้งในและต่างประเทศ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ฟอร์มที่สร้างเองได้ และขั้นตอนงานที่ยืดหยุ่น

 • จัดการส่วนลดและราคาขายตามกลุ่มลูกค้าและช่วงเวลาได้ง่ายๆ ด้วยสมุดราคาขาย (Price Book)

 • อนุมัติได้ทุกเอกสารด้านขาย โดย
  ดูจากยอดวงเงินคงเหลือของลูกค้า :
  หากเกินวงเงินคงเหลือ ออเดอร์จะถูกส่ง
  ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป 
  ดูจากยอดรวมของแต่ละออเดอร์ :
  หากยอดรวมเกินจำนวนที่ตั้งไว้ ให้ส่งขอ
  อนุมัติไปที่ผู้ใช้งานที่มีอำนาจวงเงินในมือที่สูงกว่าขึ้นไป 

เชื่อมต่อกับระบบเพื่อข้อมูลขายที่สมบูรณ์

 • เชื่อมต่อกับระบบขายหน้าร้าน (POS) เพื่อรับยอดขายและอัปเดทยอดสินค้าคงเหลือต่างๆ สำหรับธุรกิจร้านอาหารและรีเทล

 • เชื่อมต่อกับระบบ e-Commerce เพื่อรับรู้ยอดขายอย่างอัตโนมัติ

Plain credit card.gif
Data report.gif

รายงานที่ครอบคลุม ละเอียด

และวิเคราะห์ได้หลายแง่มุม

 • ดูยอดขายรายสินค้า หรือรายลูกค้าได้ที่รายงานวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis)

 • ดูว่าออเดอร์ใดที่วางบิลแล้ว หรือส่งแล้ว (ท้ังหมดหรือบางส่วน) ได้ที่รายงานวิเคราะห์การสั่งขาย (Sales Order)

 • ดูยอดลูกหนี้คงค้างที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามช่วงเวลา ในรายงานอายุลูกหนี้ (Receivable Ageing)

 • และรายงานสำคัญอย่างกำไรขาดทุนรายสินค้า รายลูกค้า

bottom of page