ติดในส่วนเปิด tag
top of page

MAC-5 Legacy ERP

ระบบคลังสินค้า

บริหารสินค้าในคลังได้อย่างมั่นใจและแม่นยำมากกว่า 

Logistics.gif

จัดการสินค้าได้ละเอียดกว่าเดิม

 • ระบุรายละเอียดสินค้าได้ละเอียด ทั้งปริมาตร น้ำหนัก และหน่วยนับ ที่หลากหลาย และแสดงหน่วยนับแบบขนาน

 • สามารถบริหารล็อต Batch หมายเลข Serial และวันหมดอายุของสินค้าได้อย่างครบถ้วน

 • มีการแยกประเภทคลังเพื่อบริหารสินค้า หลากหลายจุดประสงค์ เช่น ฝาก เคลม ขาย สต็อก ผลิต เป็นต้น

รองรับธุรกิจผลิต

 • สำหรับธุรกิจผลิตหรือประกอบ สร้างสูตรการผลิต (BOM) ได้หลายระดับเพื่อรองรับการจับต้นทุนระหว่างแปรสภาพสินค้า

 • แปรสภาพ ในการประกอบ สร้าง หรือผสมวัตถุดิบมาเป็นสินค้าระหว่างผลิต หรือสินค้าสำเร็จรูป ตามสูตรการผลิต 

 • ดูระบบเสริม MRP เพิ่มเติม สำหรับระบบการวางแผนวัตถุดิบเพื่อการผลิต 

Manufacturing Process.gif
Data report.gif

รายงานสินค้าคงคลังหลากมุมมอง

 • เห็นตัวเลขต้นทุนให้ชัดเจนกว่าเดิมผ่านทางรายงานสินค้าคงคลัง

 • มีรายงานความเคลื่อนไหวสินค้าติดตามสถานะการเคลื่อนไหวเข้า-ออกในแต่ละคลังได้

 • ดูรายงานอายุสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า Dead stock

 • ดึงรายการสินค้าที่ต้องทำการสั่งซื้อเพิ่มได้จากรายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ

 • สามารถพิมพ์รายงานตรวจนับสินค้า เพื่อเอามาตรวจนับ และปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความจริงได้โดยมีการสร้างใบปรับปรุง

bottom of page