ติดในส่วนเปิด tag
 
New M5L Web3.png
young-asian-beautiful-charming-busineswo

บริการงานจ้างเขียนเพิ่มเติม

หากมีฟีเจอร์บางอย่างที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจของคุณ เรารับบริการปรับเขียนได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานโปรแกรม ร่วมพูดคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา และเริ่มวางแผนด้วยกันเลย

เพิ่มเติมความยืดยุ่นในการใช้งานตามความต้องการ

เพื่อเพิ่มเติมความสามารถของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะของท่าน จะเป็นไปและอ้างอิงตามเอกสารรายละเอียดความต้องการในการจ้างเขียนงาน ตามที่ได้มีการลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารเท่านั้น เราจะบันทึกและแปลการสื่อสารความต้องการของท่านออกเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในบางหัวข้อ
และเราจะจัดเก็บรายการความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ
อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบความต้องการเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดงานจ้างเขียนข้างต้น

Website vector human-21.png
Website vector human-22.png

มี DI (Development Item) รองรับในการทำงาน

เรามีโมดูลเสริม และงานเสริมเฉพาะ (Development Item - DI)
ที่ท่านสามารถซื้อเพิ่มเติมได้จากผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้งานให้ตอบสนองความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

การเชื่อมต่อกับระบบ หรือ Software อื่น ๆ

เรามีบริการพัฒนางานเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบซอฟต์แวร์
หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ของท่าน หรือที่เราแนะนำให้ท่าน เรามีพันธะผูกพันที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับระบบอื่นให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อ เราจะไม่รับผิดชอบในการบังคับ จัดการ กำกับดูแล หรือรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล หรือบริษัทผู้ขายระบบอื่นที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์

Website vector human-23.png