ติดในส่วนเปิด tag
top of page

MAC-5 Legacy ERP

บัญชีแยกประเภท(มาตรฐาน)

เพื่อให้นักบัญชีสามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการ หรือเหตุการณ์มากที่สุดเท่าที่ทำได้

Site Stats.gif

ฟีเจอร์ด้านบัญชีที่ลึกและครบถ้วน

 • รองรับหลายสกุลเงิน

 • เท็มเพลตสำหรับการลงบัญชีค่าใช้จ่ายประจำ

 • การอนุมัติสำหรับทุกใบสำคัญ

 • จัดการเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ายได้ง่ายๆ ตั้งแต่การเบิก เคลียร์ และลงบัญชี

การเงิน

 • การบริหารงบประมาณ

 • รายงานด้านการเงินมาตรฐาน

 • การรวมหน้างบสำหรับหลายบริษัทในเครือ

Investment data.gif
Data report.gif

รายงานวิเคราะห์หลายมิติมุมมอง

 • เห็นกำไรขาดทุนเทียบรายสาขา รายเดือน รายโปรเจ็คได้ในหน้างานเดียว

 • ปันส่วนค่าใช้จ่ายประจำให้กับแต่ละแผนก หรือฝ่ายงานอย่างอัตโนมัติ พร้อมรายงาน

 • สามารถแยกดูรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโปรเจ็ค/งาน หนึ่งๆ ได้อย่างชัดเจน

สินทรัพย์

 • บริหารจัดการสินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมอย่างมีระบบ ลงบัญชีให้อย่างอัตโนมัติสำหรับการคิดค่าเสื่อมรายเดือนและรายปี และยังแก้ไขได้เมื่อต้องการ

 • กระจายต้นทุนไปยังแผนกหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกยอดขายสินทรัพย์ และดูรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้

Dashboard.gif
E-Wallet.gif

ระบบภาษี ธนาคาร เช็ค

 • จัดการภาษีซื้อขาย และการชำระเงินในหลากหลายช่องทาง

ภาษี

 • จัดการทุกเรื่องภาษีที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นภาษีซื้อ ขาย หรือหัก ณ ที่จ่าย

 • มีรายงาน ภ.พ.30 สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขายและสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย โอนออก Excel ได้สะดวก

 • ยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตได้เลยจากระบบ ได้เวลามาเพิ่มอีก 15 วัน

Tax.gif
Research paper.gif

ธนาคาร เช็ค เงินโอน

 • ทำการกระทบยอดกับสมุดเงินฝากธนาคารโดยใช้รายงานการเงินอัตโนมัติ

 • บันทึกเงินโอนรับและจ่าย พร้อมลงรายละเอียดและลิงค์ไปบัญชี

 • บันทึกรับและจ่ายเงินด้วยเช็ครับเช็คจ่าย ซึ่งสามารถแต่งฟอร์มและพิมพ์ออกจากระบบได้เลย

bottom of page