ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ฟีเจอร์เสริม "Dashboard & Notification "Dashboard & Notification

แดชบอร์ด มีหน้าที่แสดงภาพแผนภูมิข้อมูลวิเคราะห์ ณ ปัจจุบัน สถานะการเงิน เงินทุนหมนุเวียน สภาพคล่อง ทางการบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าคงคลัง และข้อความเตือน ยอดขายรายเดือน สัดส่วนยอดเงินค้างรับ-ค้างจ่าย การชำระจ่าย-รับชำระเงินในเดือน ข้อมูลสินค้าคงคลัง และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบสำคัญในระบบต่าง ๆ ที่รอการอนุมัติ และสินค้าสต๊อกติดลบ เป็นต้น


คุณสมบัติของ Dashboard & Notification  • เช็คสุขภาพการเงินด้วยอัตราส่วนการเงินที่สำคัญ (Financial Ratio) แสดงอัตราส่วนทุนหมุนเวียน, อัตราส่วนเงินสด, กำไรขั้นต้น, เงินทุนหมุนเวียน และกระแสเงินสด

  • ยอดขายรายเดือน ดูยอดขายของเดือนปัจจุบันหรือย้อนหลังได้ถึง 12 เดือน เพื่อเปรียบเทียบ กับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว

  • ยอดการเก็บและจ่ายชำระเงิน ดูยอดรับชำระเงิน และยอดจ่ายชำระเงิน 12 เดือน เพื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว

  • จัดการหนี้ค้างรับค้างจ่ายได้ทันเวลา ดูสัดส่วนอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้แยกตามช่วงเวลาโดยเป็นข้อมูลปัจจุบันเสมอ

  • แสดงมูลค่าสินค้าคงคลัง เพื่อจับตาดูสินค้าคงคลัง ว่ามีการบริหารจัดการได้เหมาะสมเหรือไม่ โดยดูจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เรียงลำดับตามกลุ่มสินค้า TOP10 ณ สิ้นเดือนปัจจุบันและ ณ สิ้นเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

  • ได้รับทุกการแจ้งเตือนที่ควรรู้ เตือนมื่อมีการขออนุมัติเอกสารแจ้งเตือนสินค้าในสต็อกต่ำกว่า Minimum และแจ้งเตือนเมื่อมีประมาสินค้าติดลบ


Comments


bottom of page