ติดในส่วนเปิด tag
top of page

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์

MODIFIED ON JUNE 2, 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อชี้แจงเงื่อนไขและข้อตกลงในขอบเขตการใช้งาน การให้บริการ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับผลิตภัณฑ์“MAC-5” (โดยต่อไปจะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์” หรือ “โปรแกรม”) โดยผลิตภัณฑ์หมายถึง ผลิตผลที่เกิดจากการจัดทำชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์โดยผู้มีกรรมสิทธิของโปรแกรม คือ

“บริษัท ดับเบิ้ลไพน์จ ากัด” แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น (โดยต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) และมีผลระหว่างบริษัท

และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ (โดยต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” หรือ “ท่าน”) ทั้งนี้เราถือว่าท่านได้ทราบถึงเงื่อนไข

ข้อตกลงและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเอกสารนี้เมื่อท่านตกลงซื้อโปรแกรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และ การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ เป็นซอฟต์แวร์ระบบ ERP หรือระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ทำหน้าที่บริหารข้อมูลการทำงานในองค์กร
ทำหน้าที่บริหารข้อมูลการทำงานในองค์กร โดยมีระบบหลักในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ระบบเจ้าหนี้ การค้า ระบบลูกหนี้การค้า
ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบบริหารสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังรวมไปถึงการให้บริการ ได้แก่การวางระบบงาน การจัดทำงาน จ้างเขยน การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหลักสูตรอบรมการใช้งาน และการบริการหลังการขาย (รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ดูข้อที่ 10 และ 13) ในกรณีที่ท่านแสดงความประสงค์ เรายินดีที่จะจัดฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ มิฉะนั้น ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ และเตรียมการในส่วนของระบบพื้นฐานที่จำเป็น

เพื่อรับผลิตภัณฑ์ของเรา

2. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม

2.1 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ข้อตกลงเรื่องการให้บริการ โดยเราจะทำการชี้แจงและประกาศ

เกี่ยวกับการแก้ไขหรือเพิ่มเติ่มข้อมูลให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยสื่อสารไปยังช่องทางของผู้ติดต่อหลักที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามข้างต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานของท่าน เราจะแจ้งเป็นหนังสือเพื่อแสดงให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางติดต่อหลักที่ท่านได้แจ้งไว้ ท่านสามารถยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยสื่อสารให้เราทราบ ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตามท่านยังคงมีภาระรับผิดชอบต่อการชำระค่าใช้จ่ายคงค้างต่างๆ (หากมี) และหากท่านยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปภายหลัง จากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เราจะถือว่า ท่านได้ยินยอมตกลงยอมรับข้อตกลงใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วโดยปริยาย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีอันสืบเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงทางกฏหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะทำการแจ้งส่วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ผ่านช่องทางติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง และมีผลใช้บังคับไม่น้อยกว่า 14 วันภายหลังจากที่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อนึ่ง หากการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของชุดคำสั่งภายในผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องจากเหตุผลทางกฏหมาย การเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีผลบังคับใช้ทันที

2.2 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์และบริการ

ในกรณีที่เรายุติการดำเนินการในบางส่วนของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ เราจะแจ้งรายละเอียด ข้อมูล และเหตุแห่งการยุติการให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

2.3 ข้อขัดแย้ง

หากมีข้อขัดแย้งระหว่าง เงื่อนไขนี้กับเงื่อนไขอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ให้นำข้อเงื่อนไขอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้นี้มาใช้บังคับเพื่อยุติข้อขัดแย้งดังกล่าว

ข้อตกลงดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีผลบังคับระหว่างเราและท่านเท่านั้น ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์หรือผูกพันไม่ว่าในด้านใดก็ตามของบุคคลที่สาม

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ส่งให้แก่เราผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ จะอยู่ภายใต้นโยบาย

การความคุมการกับดูแลของเรา การที่ท่านตัดสินใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา จะถือเป็นการแสดงถึงการ

ยอมรับข้อตกลงของนโยบายที่เรากำหนด

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหรือปกปิดซึ่งความลับในส่วนของ ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อองค์กรของท่านเอง และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้อีกทั้ง ท่านยินยอม

และตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการกระทำที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ท่านมีสิทธิปฏิบัติได้โดยท่านสามารถแจ้งให้เราทราบ

ผ่านทางอีเมล์ marketing@doublepine.co.th หรือทางโทรศัพท์ตามเลขหมายที่ได้ระบุไว้

เราขอสงวนสิทธิที่จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญเสีย หรือสูญหายของข้อมูลและสรรพสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของท่านข้างต้น และ/หรือ การกระทำที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ ขอบเขตอำนาจที่ท่านจะกระทำได้ไม่ว่าจะมีเหตุมาจากตัวท่านเอง

หรือ บุคคลภายนอก โดยอาจเป็นผลมาจากการเข้าถึง เข้าใช้ หรือกรณีอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจที่จะกระทำได้

4. กรรมสิทธ์การใช้ข้อมูล

ท่านถือสิทธิขาดซึ่งกรรมสิทธิในข้อมูลที่ท่านบันทึก และเราจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ที่ขัดต่อกรรมสิทธิของท่าน

ยกเว้นแต่ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม เราจะไม่ทำซ้ำประกาศ เผยแพร่ซึ่งเนื้อหาสาระข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์

ทางการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใด ยกเว้นแต่จะได้รับคำอนุญาตจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ท่านจะมอบสิทธิในการเข้าถึง ทำซำ้ เผยแพร่ บันทึก ส่งผ่าน ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง และดำเนินการใดๆ

ก็ตามกับข้อมูลของท่าน หากเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ท่าน อันได้แก่

(ก) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) เพื่อตรวจจับป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านไวรัสคอมพิวเตอร์และความผิดปกติของข้อมูลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ในระบบของท่าน
(ค) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
(ง) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้

5. ผู้บริหารระบบและข้อมูลองค์กร

เมื่อท่านเริ่มใช้งานโปรแกรม ท่านจำเป็นต้องกำหนดให้มี “ผู้บริหารระบบ” อย่างน้อย 1 คน ผู้บริหารระบบนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกประเภทในระบบของผลิตภัณฑ์และมี อำนาจหน้าที่ในการสร้างบัญชี “ผู้ใช้งาน” หรือ “User” เพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและหน้าที่การปฏิบัติของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล อนึ่ง หากท่านได้มอบหมายให้ บุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารระบบแล้ว เราขอแนะนำว่า ท่านพึงจัดทำสัญญากับบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อระบุถึงอำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่บุคคล ดังกล่าวจะกระทำได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และเป็นการหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ท่านพึงรับผิดชอบในกรณีต่อไปนี้

(ก) การรักษาความลับเรื่องรายชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในระบบของท่าน
(ข) การเลือกสรรผู้ที่มีความสามารถให้ทำหน้าที่เป็น ผู้บริหารระบบ 
(ค) การจัดให้กิจการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามข้อตกลงนี้ท่านรับทราบและเข้าใจเป็น        อย่างดีว่า เราไม่มีหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารระบบ และไม่มีหน้าที่ในการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และข้อมูล

ท่าพึงรับผิดชอบในการดำเนินกิจต่างๆ ที่จะรักษาความลับและควบคุมบัญชีของผู้บริหารระบบและบัญชีผู้ใช้งาน

โดยหากมีเหตุการณ์ที่บัญชีผู้บริหารระบบ หรือบัญชีผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่าน สูญหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ควร

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเราได้โดยแจ้งเป็นอีเมลไปยัง marketing@doublepine.co.th หรือ ทางโทรศัพท์

ตามเลขหมายที่ได้ระบุไว้ใน www.mac5legacy.com/contactus ทั้งนี้เราจะสอบทานถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือนี้จากท่านเพื่อขออนุมัติดำเนินการก่อน แล้วจึงจะดำเนินกิจเพื่อกอบกู้หรือตั้งระบบข้อมูลใหม่ให้แก่ท่าน อนี่ง เราขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือท่านโดย อาศัยหลักการการบริหารกิจการอันสุจริต เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความมั่นคงของข้อมูลของท่าน อีกทั้ง ท่านยินยอมและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เราไม่มีส่วนรับผิดต่อความถูกต้องหรือการรั่วไหลสูญหายของข้อมูลของท่าน ไม่ว่า ในกรณีใดๆ ก็ตาม

6. การใช้งานผลิตภัณฑ์

6.1 ทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นผู้ถือทรัพย์สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์และบริการแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงทั้งภายในและนอกเหนือจากข้อตกลงฉบับนี้

6.2 การเก็บรักษาข้อมูล

เราขอแนะนำให้ท่านทำการเก็บสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เราสามารถช่วยเหลือท่านในการสำรองและนำกลับข้อมูล
หากท่านต้องการความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลเหล่านี้โดยเบ็ดเสร็จทั้งในกรณีที่ข้อมูล
สูญหายหรือนำกลับข้อมูลได้อย่างไม่สมบูรณ์

6.3 สิทธิการใช้งาน

ภายใต้บังคับของข้อตกลงนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเมื่อท่านได้ซื้อสิทธิการใช้งานจากเรา

6.3.1 สิทธิการใช้งาน ประกอบด้วย

6.3.1.1 ประเภทชั่วคราว หรือรหัสชั่วคราว เป็นสิทธิที่ท่านจะได้รับเพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเวลาที่ท่านยังคงค้างชำระค่าผลิตภัณฑ์ และบริการ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิการใช้งานชั่วคราวนี้หากท่านไม่ชำระค่าสินค้าและบริการ ตามที่ได้ตกลงกันไว้

6.3.1.2 ประเภทถาวร หรือรหัสถาวร เป็นสิทธิที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านได้ทำการชำระค่าสินค้าและบริการครบถ้วนแล้ว

6.3.1.3 ประเภทตัวแทนขาย เป็นสิทธิที่ผู้ตกลงทำสัญญาเป็นตัวแทนขายให้กับเราจะได้รับ เพื่อประโยชน์ในกิจการสนับสนุนการขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์

6.3.1.4 ประเภทพันธมิตรทางการค้า เป็นสิทธิที่ผู้ตกลงทำสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับเราจะได้รับ

        เพื่อประโยชน์ในกิจการสนับสนุนการ ขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์

6.3.2 การสิ้นสุดของสิทธิการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการใช้งานในทุกกรณีหากตรวจพบการใช้งาน

      ที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ คู่สัญญาอื่นๆ

7. การวางระบบงาน

หากท่านเลือกที่จะใช้บริการวางระบบงาน ท่านจะได้รับบริการภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อตามที่ได้ตกลงไว้

ระหว่างท่านกับพนักงานขาย หรือพันธมิตร ของเรา

7.1 ความรับผิดชอบของเรา

โดยทั่วไป เรามีความรับผิดชอบในการให้บริการวางระบบงาน ในกรณีต่อไปนี้

7.1.1 การทำความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงานขององค์กรของท่าน ที่เกี่ยวข้องการกับทำงานของผลิตภัณฑ์โดยการบริการนี้จะยึดถือระบบและขั้นตอนการทำงานตามที่ได้ตกลงกันในการเข้าเก็บความต้องการในครั้งแรก ในกรณีที่ระบบหรือขั้นตอนงานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้น เราขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผลของการวางระบบงานและเราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ของบริการนี้

7.1.2 การโยกย้ายข้อมูล (Master Data Migration)จากระบบเดิมไปยังผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการทำงานผ่านรูปแบบเท็มเพลตเฉพาะสำหรับบางประเภทข้อมูลที่ระบุในการสั่งซื้อเท่านั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะให้เราโยกย้ายข้อมูลประเภทอื่นที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงในการสั่งซื้อ เราจะถือเป็นการซื้อบริการเพิ่มเติม

7.1.3 การสอนและอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คนของท่านสามารถใช้งานได้ตามระบบและขั้นตอนที่ระบุไว้ในรายงานการบริการวางระบบงาน โดยอาจเป็นการสอนและอบรมการใช้งาน ณ สถานที่ทำการของท่าน หรือ ของเรา อันขึ้นอยู่กับข้อตกลงเมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งนี้จะมีการนัดวันและเวลาเพื่อเข้าบริการ โดยท่านจะเป็นผู้จัดผู้ใช้งานให้เข้าอบรมตามการนัดหมาย

7.1.4 กรอบเวลาดำเนินงานการบริการวางระบบงานมีกรอบเวลากำหนดไว้ 4 เดือนครึ่ง โดยจะนับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ

      และเมื่อกรอบเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง เราจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการบริการและท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดระบบนำผลของงานวางระบบงานนี้ไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวท่านเอง อนึ่ง กรอบเวลานี้มีไว้เพื่อให้เกิดการเร่งรัดดำเนินงานในส่วนของท่าน ซึ่งกรอบเวลานี้เราถือว่าเป็นธรรมเนียมและมาตรการปกติสำหรับการบริการลูกค้าโดยทั่วไป

7.2 ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านมีความรับผิดชอบในงานบริการวางระบบ ในกรณีต่อไปนี้

7.2.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสำหรับโครงการนี้โดยมีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลัก เป็นผู้จัดแผนงาน และติดตามงานร่วมกับเราโดยเราจะไม่บริหารงานภายในองค์กรของท่าน และไม่ทำหน้าที่ใดๆ ในการจัดการโครงการ

7.2.2 เตรียมข้อมูลหลัก (Master data)ที่จำเป็นต่อการโยกย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้ อย่างครบถ้วน เพียงพอ และภายในกรอบเวลา เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ในการใช้งานผลิตภัณฑ์

7.2.3 การทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองว่า ระบบและขั้นตอนการทำงานของท่านเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เมื่อเราได้นำเสนอผลและรายงานการวางระบบงาน โดยท่านพึงลงนามรับรองใน “เอกสารคู่มือวางระบบ” ที่เราจะนำเสนอเป็นรายละเอียดของบริการ หากท่านมิได้คัดค้านหรือขอแก้ไขในระหว่างการนำเสนอนี้เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง ในการนำผลงานนี้ไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานของท่าน

7.2.4 ตอบรับการนัดหมายในการรับบริการจากเราอย่างมืออาชีพและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาของการบริการ เราได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย ในทุกช่องการทางสื่อสารแล้วแต่ยังไม่สามารถติดต่อหรือนัดหมายท่านเพื่อให้บรรลุผลของบริการวางระบบงานนี้ได้ (ดูข้อ 7.1.4) เราขอสงวนสิทธิในการยุติการให้บริการทั้งปวง รวมถึงวันบริการที่เหลือ ภายหลังจาก 180 วันนับแต่วันแรกที่ได้เริ่มให้การบริการ

7.2.5 ยกเลิกการนัดหมายล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนด มิเช่นนั้น เราจะหักลบวันหรือเวลาในการให้บริการที่เหลือโดยหากมิได้มีการยกเลิกและพนักงานของเราได้ออกเดินทางเพื่อไปให้บริการแก่ท่านแล้ว ณ สถานที่ทำการของท่าน

จะมีเงื่อนไขดังนี้

     – กรณีที่สถานที่ทำการของท่านอยู่ภายนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สิทธิวันบริการจะถูกหักลบเป็นจำนวน 1 วัน
     – กรณีที่สถานที่ทำการของท่านอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 2 ชั่วโมง สิทธิวันบริการจะถูกหักลบเป็นจำนวน 0.5 วัน
     – กรณีที่สถานที่ทำการของท่านอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใช้เวลาในการเดินทางต่ำกว่า 2 ชั่วโมง สิทธิวันบริการจะถูกหักตามระยะเวลาการเดินทางไป-กลับยังพื้นที่ดังกล่าว

7.2.6 ส่งผู้ใช้งานเข้าเรียนและฝึกอบรมการใช้งาน​ โดยเราจะจัดหลักสูตรตามสายงานหรือตามระบบของผลิตภัณฑ์ตามแต่ความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานของท่านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน โดยจะเป็นการนัดหมายล่วงหน้าเสมอ ดังนี้ท่านพึงกำชับผู้เข้าฝึกอบรมให้ศึกษาอย่างตั้งใจและเรียนรู้อย่างสุดความสามารถ โดยท่านพึงทราบว่า หลักสูตรที่จัดเฉพาะสำหรับงานวางระบบนั้น เป็นกิจเฉพาะสำหรับท่าน และไม่สามารถจัดขึ้นเป็นพิเศษได้อีกและในบางกรณีจะไม่สามารถไปเรียนร่วมกับหลักสูตรปกติได้ดังนั้น หากผู้เข้าศึกษาอบรมไม่เข้าใจหรือต้องการเรียนรู้ใหม่เราจะนำเสนอเป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะโดยมีค่าใช้จ่าย

8. การใช้งานแบบมาตรฐาน

หากท่านมิได้ตกลงซื้อบริการวางระบบงานตามข้อ 7 ข้างต้น เราจะให้บริการช่วยเหลือในรูปแบบ “มาตรฐาน”

ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในการสั่งซื้อ

8.1 ความรับผิดชอบของเรา

8.1.1 แนะนำช่องทางการติดต่อที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับบริการที่ต้องการ

8.1.2 จัดทำคู่มือแนะนำเพื่อให้ท่านเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการขึ้นระบบงานด้วยตนเอง เราไม่สามารถและไม่มีความรับผิดชอบในการตอบคำถามหรือให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษที่อยู่ในบริการวางระบบงานตามข้อ 7. ข้างต้น

8.1.3 จัดส่งรูปแบบ หรือ “เท็มเพลต” เพื่อใช้ในการโอนย้ายข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบผลิตภัณฑ์พร้อมให้ข้อมูลและคู่มือในการโอนย้ายเป็นเอกสาร และให้การสนับสนุนด้วยวาจา เพื่อชี้แจงและแนะนำให้ท่านสามารถใส่ข้อมูลในเท็มเพลตนั้นได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม หากพ้นระยะ 3 เดือน นับจากวันเริ่มให้บริการในครั้งแรก และท่านยังมิได้ส่งมอบเท็มเพลตพร้อมข้อมูลให้เรานำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตภัณฑ์เราขอสงวนสิทธิการยุติบริการในข้อนี้และหากต่อมา ท่านมีความต้องการบริการนี้เราจะถือเป็นบริการที่ต้องซื้อเพิ่มเติม

8.1.4 แนะนำตารางการอบรมประจำเดือน และหลักสูตรอบรมที่ควรเข้าร่วมตามลำดับอย่างเหมาะสม

      รวมถึงวิธีการจองที่นั่งเพื่อเข้าอบรม

8.1.5 ติดตามผลการขึ้นระบบผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบผลิตภัณฑ์ในองค์กรของท่านหลังจากเวลาที่กำหนดนี้ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขึ้นงานและใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อให้สำเร็จลุล่วงด้วยตนเอง

8.2 ความรับผิดชอบของท่าน

8.2.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสำหรับโครงการนี้โดยมีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลัก เป็นผู้จัดแผนงาน และติดตามงานร่วมกับเราโดยเราจะไม่บริหารงานภายในองค์กรของท่าน และไม่ทำหน้าที่ใดๆ ในการจัดการโครงการ อันเป็นกิจการภายในของ  องค์กรของท่าน

8.2.2 เตรียมข้อมูลหลัก (Master data) ที่จำเป็นต่อการโยกย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้อย่างครบถ้วน เพียงพอ และภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบผลิตภัณฑ์ในองค์กรของท่าน เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ในการใช้งานผลิตภัณฑ์

8.2.3 จองที่นั่งในหลักสูตรการอบรม ตามที่ได้รับการแนะนำจากเรา โดยจำนวนที่นั่งในหลักสูตรที่เป็นการสอนสด ณ สถานที่ทำการของเราจะมีจำนวนจำกัด และผู้ที่จองเข้ามาก่อนจะได้รับสิทธิก่อน เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิการจองของท่านหากมีผู้เข้าเรียนเต็มจำนวน และในการยกเลิกหลักสูตรหากผู้เข้าอบรมมีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้

8.2.4 ยกเลิกที่นั่งในหลักสูตรการอบรมที่จองไว้ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการฝึกอบรม มิเช่นนั้น ท่านจะถูกหักสิทธิ

      ตามจำนวนที่นั่งที่ได้จองไว้

8.2.5 ผลักดันเพื่อผล ความสำเร็จในการขึ้นระบบด้วยตนเอง โดยใช้ประโยชน์จากบริการและแหล่งความรู้อื่นๆ

      ที่เราจัดเตรียมไว้ให้

9. งานจ้างเขียน

9.1 การจ้างเขียนงาน

เพื่อเพิ่มเติมความสามารถของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะของท่าน จะเป็นไปและอ้างอิงตามเอกสารรายละเอียดความต้องการในการจ้างเขียนงาน ตามที่ได้มีการลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารเท่านั้น เราจะบันทึกและแปลการสื่อสารความต้องการของท่านออกเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในบางหัวข้อ และเราจะจัดเก็บรายการความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบความต้องการเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดงานจ้างเขียนข้างต้น

9.2 ท่านไม่สามารถยกเรื่องความก้าวหน้า

หรือความล่าช้า หรือความสมบูรณ์ของผลผลิตงานจ้างเขียนมาเป็นข้ออ้างในการผิดนัดชำระเงินคงค้างค่าผลิตภัณฑ์และบริการหลักของเรา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม การที่ท่านตกลงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหลักของเราไปแล้วนั้น ถือว่าท่านได้ยอมรับและเข้าใจว่างานจ้างเขียนเป็นการซื้อบริการเพิ่มเติมที่นับเป็นโครงการแยกกันจากผลิตภัณฑ์และบริการหลัก

9.3 หากท่านมิได้ชำระค่าบริการรายปีในปีที่สองของการใช้งานผลิตภัณฑ์

ท่านจะไม่สามารถขอรับบริการต่างๆ อันเป็นสิทธิของสมาชิกที่ต่อบริการรายปี(ดูข้อ 10.) กับเราได้อย่างไรก็ตาม

ท่านจะยังสามารถติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเนื้อหาในขอบเขตของโครงการงานจ้างเขียนที่มีการดำเนินการคงค้างอยู่ได้ภายในช่วงเวลาที่งานยังไม่สำเร็จสมบูรณ์แต่ท่านจะไม่สามารถสอบถามปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริการรายปี

9.4 การที่ท่านได้ตกลงสั่งซื้องานจ้างเขียนเพิ่มเติม

ท่านได้ยอมรับว่า บางส่วนของค่าใช้จ่ายของการจ้างเขียนงาน จะถูกรวมเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของค่าบริการรายปี

10. บริการรายปี

ในปีที่ 2 ของการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านมีพันธะผูกพันที่จะชำระค่าบริการรายปีตามยอดอัตราร้อยละของมูลค่าของผลิตภัณฑ์ดังที่ได้ตกลงกันไว้ณ ตอนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกเวอร์ชั่น ตัวเลือกเสริมอื่นๆ งานจ้างเขียน และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น แต่ยอดชำระค่าบริการรายปีนี้ไม่รวมถึงค่าบริการวางระบบ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสิทธิประโยชน์ของการบริการรายปีนี้ได้ทุกเมื่อ โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้เป็นความรับผิดทางกฎหมายทั้งต่อผลกระทบที่มีต่อกิจของท่านเองหรือของบุคคลที่สาม

10.1 การบริการของเรา ไม่รวมถึง ขอบเขตงาน ดังต่อไปนี้

10.1.1. ตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูลที่มีความเสียหาย ในเบื้องต้น เราจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราจะไม่ตรวจสอบฐานข้อมูลและตัวข้อมูลของระบบของท่าน อีกทั้งจะไม่แก้ไขข้อมูล หากพบความเสียหายดังกล่าวท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามคำชี้แนะจากเรา

10.1.2. การแต่งฟอร์มการพิมพ์ที่อยู่นอกเหนือจากเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

10.1.3. การแต่งหน้างบการเงินที่อยู่นอกเหนือจากเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

10.1.4. การตรวจสอบฐานข้อมูลในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดและมีข้อสันนิษฐานว่า ผลิตภัณฑ์อาจเป็นต้นเหตุของข้อผิดพลาดนั้นแต่หากท้ายที่สุดแล้ว ผลปรากฎเป็นที่ประจักษ์ว่า ผลิตภัณฑ์มิได้เป็นต้นเหตุ ท่านยอมรับที่จะจ่ายบริการตามจำนวนชั่วโมงที่เราทำงานในกรณีเฉพาะนี้ให้แก่ท่าน

10.1.5. การตรวจสอบความผิดปกติของเครือข่ายระบบสารสนเทศของท่าน โดยเราจะดำเนินการเมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น ด้วยเหตุที่ความผิดปกติของเครือข่ายนี้จะมีผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์ท่านเข้าใจและรับทราบว่า ข้อผิดพลาดของเครือข่ายเป็นกิจธุระการบำรุงรักษาของท่านและไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

10.1.6. การจัดการใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน อาทิเช่น การปรับความเร็วเครื่อง การทำฮาร์ดดิสใหม่ การจัดระเบียบไฟล์เป็นต้น โดยเราจะให้แนะนำหรือดำเนินการให้เมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น

10.1.7. การบริการการสอนการใช้งาน ณ สถานที่ทำการของท่าน นอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้ตามข้อตกลง

10.1.8. การสอนการใช้งานหรือตอบข้อซักถามที่เป็นแบบพื้นฐานที่อาจต้องใช้เวลานานในการสอนทางโทรศัพท์ในกรณีเหล่านี้ท่านจะได้รับคำแนะนำในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เรายินดีที่จะตอบข้อถามและข้อสงสัยเป็นกรณีๆ ไปตามความเหมาะสม อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบหรือสอนวิธีการใช้งานในหัวข้อต่อไปนี้ทางโทรศัพท์ อันได้แก่

            10.1.8.1 การตรวจสอบและการแต่งหน้างบการเงิน

            10.1.8.2 การแต่งฟอร์มหยอดและฟอร์มพิมพ์ 

            10.1.8.3 การสอนการใช้งานตัวกรอง และรายงานบัญชีแยกประเภทแบบวิเคราะห์

            10.1.8.4 การ”Link Cost”หรือเชื่อมต่อข้อมูลด้านต้นทุน

            10.1.8.5 การตั้งค่ารหัสผ่านและสิทธิการใช้งาน

            10.1.8.6 การสอนการใช้งานตัวกรองรายงานภาษีและฟอร์มภาษี

            10.1.8.7 การส่งภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต

            10.1.8.8 การตั้งค่าและการใช้งานของระบบเสริมต่างๆ

            10.1.8.9 การเปลี่ยน Text File

            10.1.8.10 การเคลียร์สิทธิการใช้งานค้าง

            10.1.8.11 การติดตั้งโปรแกรม

            10.1.8.12 การสำรองและกู้คืนข้อมูล

            10.1.8.13 การสร้างฐานข้อมูลบริษัททำการใหม่

            10.1.8.14 ข้อปรึกษาในรายละเอียดงานจ้างเขียนเฉพาะ หรืองานวางระบบเฉพาะ หากท่านต้องการ ท่านสามารถซื้อบริการเพิ่มเติม หรือสามารถศึกษาจากเอกสารคู่มือการใช้งานที่ได้ส่งมอบให้ท่านเมื่อสิ้นสุดโครงการ

            10.1.8.15 การสร้างเอกสารหรือใบสำคัญพื้นฐาน ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้ได้จากวิดิโอการสอนการใช้งาน หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่จะอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจภาพรวมได้อย่างชัดเจน

10.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับบริการในหัวข้อ 10.1 ข้างต้น จะถือว่าเป็นบริการที่ต้องซื้อเพิ่มเติมต่างหากจากค่าบริการรายปี

10.3 วันเริ่มต้นบริการรายปีจะนับจากวันที่

เราได้รับการชำระเงินค่าบริการรายปีแล้วเท่านั้น มิใช่วันที่ลงนามใบสั่งซื้อและวันสิ้น สุดของบริการรายปีคือ 365 วัน

หลังจากวันเริ่มต้น

10.4 ในปีแรกของการใช้งานผลิตภัณฑ์ท่านจะได้รับการยกเว้นการชำระค่าบริการ

โดยวันเริ่มต้นของการบริการนับจากวันไปติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือวันที่ได้รับการบริการใดๆ จากทางบริษัทฯ เป็นวันแรก และสิ้นสุดเมื่อ 365 วันหลังจากนั้น โดยไม่มีการผ่อนผันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.5 เราขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านขาดต่อบริการรายปี (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อตกลงย่อย)

11. การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

เรามีบริการพัฒนางานเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ ของท่าน หรือที่เราแนะนำให้ท่าน

เรามีพันธะผูกพันที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับระบบอื่นให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อ เราจะไม่รับผิดชอบในการบังคับ จัดการ กำกับดูแล หรือรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของบุคคลหรือบริษัทผู้ขายระบบอื่นที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์


ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ข้อผิดพลาด หรือเหตุขัดข้องซึ่งไม่อาจคาดเดาได้อันเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคล

หรือบริษัทผู้ขายระบบอื่น เป็นเหตุทำให้โครงการล้มเหลวท่านรับทราบและยอมรับว่า

(ก) เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
(ข) ท่านไม่สามารถเรียกร้องซึ่งค่าสินไหมทดแทน หรือเรียกร้องขอคืนเงิน และ
(ค) ท่านจำต้องชดเชยในส่วนมูลค่าของงานที่พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมเพื่อการเชื่อมต่อ ที่ทำสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ให้เราอย่างเหมาะสม

12. ระบบเสริม หรือ “ฟังก์ชั่นเสริม”

เรามีระบบเสริม หรือ “ฟังก์ชั่นเสริม” ที่ท่านสามารถซื้อเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ตอบสนองความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ในการสาธิตการใช้งานของผลิตภัณฑ์ฝ่ายขายของเรามีหน้าที่เลือกใช้และสาธิตความสามารถของฟังก์ชั่นบางตัว เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดของซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์และความต้องการที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการสาธิต หลังจากการสาธิต ท่านจะได้รับใบเสนอราคาที่อาจรวมราคาของฟังก์ชั่นเสริมไว้แล้ว หากท่านพบว่าฟังก์ชั่นเสริมดังกล่าวไม่มีความจำเป็น กรุณาแจ้งให้ฝ่ายขายของเราทราบก่อนทำการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม เราจะขอยืนยันให้ท่านซื้อฟังก์ชั่นเสริม หากพบว่าฟังก์ชั่นนั้นเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ หรือเป็นความจำเป็น

ในกรณีที่พบว่าฟังก์ชั่นเสริมที่ท่านซื้อไปมีข้อผิดพลาดในการใช้งาน เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ เพื่อให้ท่านได้ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชั่นที่ทำงานถูกต้องตามเป้าประสงค์แต่ไม่รวมถึงความต้องการใหม่หรือข้อแนะนำใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือพบเจอหลังจากการสั่งซื้อฟังก์ชั่นนั้นแล้ว

13. หลักสูตรการฝึกอบรมและที่นั่งเรียน

ในปีแรกของการใช้งาน หรือเมื่อมีการต่อบริการรายปีท่านจะได้รับสิทธิเป็นจำนวนที่นั่งเพื่อเข้าอบรมการใช้งานตามหลักสูตรที่เราจัดขึ้น โดยจำนวนที่นั่งที่ได้รับนี้จะเป็นไปตามมูลค่าของค่าบริการรายปีและแพคเกจที่ระบุ (ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยสอบถามไปที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของเรา) เราจะจัดส่งหรือแนะนำช่องทางในการดูตารางหลักสูตรที่ท่านสามารถเลือกเรียนทางออนไลน์หรือเรียนสด ณ สถานที่ทำการของเรา ที่นั่งในหลักสูตรเหล่านี้ท่านไม่สามารถ

ก) ถ่ายโอนไปยังผู้ใช้อื่นนอกจากองค์กรของท่าน เว้นแต่ผู้ใช้อื่นนอกองค์กรของท่านเป็นบริษัทในเครือ

   หรือเป็นผู้ใช้งานที่ใช้สิทธิการใช้งานของบริษัทของท่านเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
ข) เก็บสะสม หรือยกยอดไปใช้ในปีถัดไป สิทธิจำนวนที่นั่งจะสิ้นสุดลงพร้อมอายุของบริการรายปีนั้นๆ
ค) เปลี่ยนเป็นบริการประเภทอื่น หรือใช้ทดแทนบริการอื่น
ง) เปลี่ยนเป็นเงิน

ท่านควรจะส่งผู้ใช้งานเข้าร่วมอบรมให้ได้มากที่สุดตามหลักสูตรที่เราแนะนำ โดยเฉพาะช่วงแรกของการขึ้นระบบ เพื่อเป็นการเร่งรัดการเรียนรู้และย่นระยะเวลาในการขึ้นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วลึกซึ้ง โดยผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ระหว่างการอบรม อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามที่จำต้องลงรายละเอียดของเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวางระบบ (ข้อ 7.) ซึ่งเป็นงานเฉพาะรายของท่าน (หากมี)

14. การชำระเงิน

14.1 การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์

หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์หลัก ฟั่งชั่นหรือระบบเสริม (ข้อ 12.) สิทธิในการเข้าใช้ระบบ

(ทั้งแบบชั่วคราวและรหัสถาวร ข้อ 6.3.1) ในกรณีที่ท่านยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินแล้ว จะมีพันธะผูกพันในการชำระเงินตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ในใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ท่านเข้าใจและยอมรับว่าปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานจ้างเขียนที่ซื้อเพิ่ม หรือการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับระบบอื่น จะไม่ถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการผิดเงื่อนไขการชำระเงินการที่ท่านลงนามใบแจ้งหนี้ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการจ่ายเงินแล้ว

ท่านรับทราบและยินยอมว่า การผิดนัดชำระเงินจะเป็นเหตุให้เราสามารถระงับการใช้งานของท่านได้ในกรณีที่ท่านสามารถชี้แจงถึงปัจจัยอันเหมาะควรถึงเหตุแห่งการจ่ายเงินล่าช้า เราจะอนุญาตให้ท่านเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ในระดับสิทธิชั่วคราว และเมื่อเราได้รับชำระเงินครบถ้วนทุกประการแล้ว ท่านจึงจะได้รับสิทธิการใช้งานแบบถาวร

14.2 การชำระค่าบริการรายปี

ในปีแรกในการใช้ผลิตภัณฑ์ท่านจะได้รับการยกเว้นการชำระค่าบริการรายปี(ดูข้อ 10.) นับแต่ปีที่สองเป็นต้นไป

ท่านจะมีพันธะผูกพันที่จะต้องชำระค่าบริการรายปีโดยคิดตามอัตราร้อยละของมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ตกลงกัน การบริการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากเราเป็นไปตามนโยบายและแพ็คเกจที่ท่านจะได้รับทราบตั้งแต่การซื้อครั้งแรก

การไม่ชำระค่าบริการรายปีจะทำให้ท่านไม่สามารถได้รับบริการหลังการขาย ดังต่อไปนี้

a) การตอบปัญหาหรือคำถามในการใช้งาน ผ่านช่องทางโทรศัพท์เฟสบุ๊ค ไลน์อีเมล และหน้าต่างรับเรื่องออนไลน์

   (Customer Portal)
b) ได้รับอัพเดทคุณสมบัติใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์
c) ส่วนลดหรือโปรโมชั่นในโอกาสพิเศษ
d) สิทธิในการจองและเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานทุกประเภท รวมถึงสื่อวิดิโอ
e) การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคซึ่งพนักงานของเราจำเป็นต้องเข้าบริการ ณ สถานที่ทำการของท่าน
f) การแก้ไขความผิดพลาดในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

14.3 การชำระเงินค่าบริการ

การชำระค่าบริการทั้งหมดทั้งหมดอันได้แก่ การติดตั้งระบบ การบริการ ณ สถานที่ของท่าน บริการหลักสูตรอบรมการใช้งาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่ท่านจะได้รับบริการจากเรา เมื่อได้รับและยอมรับซึ่งงวดการจ่ายเงินในใบแจ้งหนี้แล้ว ท่านมีพันธะผูกพันในการชำระค่าบริการตามกำหนด และอย่างช้าที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันที่ท่าน

จะได้รับบริการ ทั้งนี้ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ปัจจัยอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลัก บริการวางระบบ งานจ้างเขียนเพิ่มเติม การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบอื่น จะไม่สามารถถูกยกขึ้นหรืออ้างเป็นปัจจัยหรือเหตุในความล่าช้าหรือผิดเงื่อนไขการจ่ายเงิน

14.4 การชำระเงินค่างานจ้างเขียน (ดูข้อ 9)

15. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติม หรือยุติการพัฒนาผลิตภัณฑ์(รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่ง และคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์) และการบริการ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีพันธะผูกพันต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น โดยเราจะทำการชี้แจงอย่างเต็มความสามารถให้ท่านทราบถึงเหตุข้อเท็จจริงแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นล่วงหน้า เพื่อที่ท่านจะได้สามารถทำการสำรองและเก็บรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานอยู่

ท่านมีสิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ หรืออาจเลือกที่จะอัพเดทผลิตภัณฑ์โดยท่านสามารถศึกษาและสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับผิดชอบใดๆ หากเกิดปัญหาขัดข้องจากการใช้งานหากท่านเลือกที่จะไม่อัพเดทผลิตภัณฑ์และยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชั่นเก่า

16. การระงับหรือการสิ้นสุดการใช้งาน

เราขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยุติการใช้งานของท่านเป็นการชั่วคราว ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ

โดยอาจปิดการใช้งานเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำอันผิดกฎหมาย หรือหากมีคำขอ

จากผู้บังคับใช้กฎหมายหรือตัวแทนจากทางภาครัฐ ท่านสามารถคัดค้านการระงับสิทธิการใช้งานนี้ได้โดยการส่งคำร้องไปยัง marketing@doublepine.co.th ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับการแจ้งเตือนจากเรา

16.1 ท่านขอระงับหรือยุติการใช้งาน

เมื่อใดก็ได้แต่การระงับหรือสิ้นสุดการใช้งานดังกล่าวมิได้ทำให้ท่านสิ้นสุดความผูกพันต่อความรับผิดชอบในการชำระเงินและค่าธรรมเนียมคงค้างต่างๆ กับเรา และมิสามารถเรียกร้องเพื่อขอรับคืนเงินได้

16.2 เราขอให้ระงับหรือยุติการใช้งาน

หากเราได้ขอให้ท่านยุติการใช้งานด้วยเหตุอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เราจะแจ้งถึงเหตุอันสมควรในการขอให้ยุติการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนจะมีการยุติการใช้งาน โดยจะแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อหลักที่ท่านได้ให้ไว้และจะระบุขั้นตอนสำหรับการสำรองเก็บเนื้อหาข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิของท่านจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อย่างไรก็ตาม เราสามารถยุติการใช้งานของท่านหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ทุกเวลา หากพบเงื่อนไขหรือกรณีต่อไปนี้

(a) ท่านได้ฝ่าฝืนข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้

    (หรือแสดงให้เห็นโดยการกระทำและคำพูดว่า จะไม่ประสงค์หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงได้)
(b) ท่านไม่สามารถชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
(c) การระงับหรือปิดการใช้งาน เป็นบังคับทางกฎหมาย
(d) เราเลือกที่จะยุติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน

    (ในกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการในพื้นที่ของท่าน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ทำให้การให้บริการนั้นเป็นไปไม่ได้)

17. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจำต้องชดใช้ซึ่งค่าเสียหายใดๆ แก่เรา สาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ตัวแทน ลูกจ้าง และพันธมิตรทางการค้าของเรา หากเกิดความเสียหาย คดีความ การเรียกร้องความสูญเสีย การสูญหายใดๆ รวมถึงค่าวิชาชีพทนายความ ที่มีเหตุมาจาก หรือส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือที่มีเหตุมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงกับเรา

18. ข้อจำกัดในการรับประกัน

เว้นแต่จะได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขเพิ่มเติม เราขายผลิตภัณฑ์และบริการตาม “สภาพที่เป็นอยู่” ณ การซื้อขายนั้น เราขอปฏิเสธซึ่งสิทธิในข้อเรียกร้องในการรับประกันทุกประการไม่ว่าในทำนองใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดโดยนัย เราไม่รับประกันว่า

(ก) ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะตรงตามความต้องการของท่านทั้งหมดหรือบริการของเราจะไม่ขัดข้อง

    ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ
(ข) ท่านจะได้ผลลัพธ์อันเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ แม่นยำ น่าเชื่อถือ จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเสมอ
(ค) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของการบริการจะตรงตามความคาดหวังของท่าน หรือ
(ง) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่พบจะได้รับการแก้ไขจากเรา

เราขอปฏิเสธในการผูกพันในความรับผิดในผลแห่งการกระทำอันเกิดจากการที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของเราท่านจำต้องอาศัยดุลพินิจ แบกรับความเสี่ยงและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผลลัพธ์ความชำรุดบกพร่องต่อระบบทางคอมพิวเตอร์เครือข่าย และฮาร์ดแวร์อื่นๆ ตลอดจนการสูญหายไปซึ่งเนื้อหาข้อมูล อันเป็นผลจากการใช้หรือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ

19. การจำกัดในพันธะผูกพันและความรับผิดชอบ

เว้นแต่จะได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขเพิ่มเติม เราไม่มีพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่น ในกรณีต่อไปนี้

(ก) การใช้งานที่บกพร่อง ข้อมูลเนื้อหา ความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ผลประโยชน์ผลกำไร

    ไม่ว่าจะสามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม
(ข) ความเสียหาย สูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยทางอ้อม หรือผลกระทบเชิงลบ

    (แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงอัตราความเสี่ยงของความเสียหายแล้วก็ตาม) อย่างไรก็ตาม ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด

    ข้อตกลง ใดๆ ที่จะละเว้นให้เราพ้นจากความรับผิดชอบอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจ

    ประพฤติในทางมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการจงใจทำให้เกิดการถึง แก่กรรมหรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่บุคคลใดอันเนื่อง

    มาจากบุคลากรของเรา

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต พันธะผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ต่อข้อตกลงใดๆ ในเอกสารฉบับนี้(ซึ่งหมายรวมถึงการรับประกันโดยปริยาย) ของเรา ผู้ขายสินค้าและบริการให้เรา และตัวแทนจำหน่ายของเรา จะถูกจำกัดให้รับผิดได้ไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปแล้ว

bottom of page