ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ระบบซื้อและเจ้าหนี้การค้า

MAC-5 Legacy ERP

รวมขั้นตอนการซื้อให้เป็นหนึ่งเดียวและอัตโนมัติด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการขายในประเทศหรือต่างประเทศ

Metrics.gif

ครบถ้วนทุกขบวนการด้านซื้อตั้งแต่ใบขอซื้อ
รับของ และใบเสร็จ

 • รองรับทั้งการซื้อทั้งในและต่างประเทศ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ฟอร์มที่สร้างเองได้ และขั้นตอนงานที่ยืดหยุ่น

 • แยกประเภทสินค้าเพื่อซื้อ และตั้งค่าต่ำสุดของสินค้า เพื่อดูรายการสินค้าที่ต้องทำการสั่งซื้อ

 • ทยอยรับของ และรับแจ้งหนี้ หรือวางบิลได้อย่างยืดหยุ่น

 • อนุมัติได้ทุกเอกสารด้านซื้อ โดย
  ดูจากยอดวงเงินซื้อคงเหลือในมือพนักงาน :
  หากเกินวงเงินซื้อคงเหลือของผู้ใช้งานคนนั้นๆ
  เอกสารจะถูกส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป 
  ดูจากยอดซื้อรวมของแต่ละเอกสาร :
  หากยอดรวมเกินจำนวนที่ตั้งไว้ ให้ส่งขออนุมัติ
  ไปที่ผู้ใช้งานที่มีอำนาจวงเงินในมือที่สูงกว่าขึ้นไป 

การบริหารค่าใช้จ่ายนำเข้าแบบขั้นสูงและละเอียด

 • สร้างประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าได้เอง

 • กระจายค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นต้นทุนสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยอดเงิน จำนวน ปริมาตร น้ำหนัก ฯ

 • พร้อมรายงานแจกแจงยอดซื้อและค่าใช้จ่ายเพิ่มแบบแยกประเภท และรวมยอด

Online report.gif
Data report.gif

วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อได้ด้วยรายงานวิเคราะห์หลายมุมมองที่มาพร้อมในระบบ

 • รายงานวิเคราะห์การซื้อ ดูยอดซื้อรวมรายสินค้า รายแผนก หรือรายผู้ขาย

 • รายงานวิเคราะห์การสั่งซื้อ ติดตามยอดซื้อที่ได้รับการแจ้งหนี้มาแล้ว หรือที่ได้รับแล้วบางส่วนหรือครบแล้ว

 • รายงานอายุเจ้าหนี้ ดูยอดค้างจ่ายทั้งหมดตามช่วงระยะเวลา

 • รายงานการจ่ายชำระ ย้อนวิเคราะห์ดูยอดที่จ่ายด้วยเงินสด และด้วยเครดิต

 • เปรียบเทียบราคาที่เคยซื้อกับผู้ขายต่างๆ ในอดีต เพื่อเป็นข้อมูลในการต่อรองซื้อได้ที่รายงานประวัติการสั่งซื้อได้

bottom of page