ติดในส่วนเปิด tag
top of page

เครื่องมือสำคัญเพื่อให้เห็นตัวเลขรายได้

ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุนได้ชัดเจนกว่าเดิม

ธุรกิจ "งานบริการ"

SERVICE

Post office.gif
Metrics.gif

จัดการเอกสารและบัญชีที่ยืดหยุ่น
ครบครัน แม่นยำอย่างมืออาชีพ

 • วิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายรายโปรเจ็ค และเปรียบเทียบหลายโปรเจ็คได้ในภาพเดียว

 • ดูภาพรายงานกำไรขาดทุนรายเดือน พร้อมเลือกดูตามมิติมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนก โปรเจ็ค ลูกค้า ฯ

 • สามารถแต่งหน้างบการเงินได้อย่างยืดหยุ่นตามที่ต้องการตามรูปแบบของลูกค้าได้

 • สามารถนำเข้ารหัสข้อมูลและใบสำคัญทุกประเภทได้ผ่านรูปแบบ Excel ได้อย่างง่ายๆ

 • รองรับการส่งภาษีออนไลน์สำหรับภพ.30 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53)

Hospital Clinic & Pharmacy
คลินิกโรงพยาบาลและธุรกิจยา

 • รองรับสินค้าที่มีหมายเลข Serial ประเภท Lot และมี Barcode หรือมีวันหมดอายุ

 • บริหารสินค้าที่มีวันหมดอายุ หรือ Shelf life ที่สั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีรายงานความเคลื่อนไหวสินค้าติดตามสถานะการเคลื่อนไหวเข้า-ออกในแต่ละคลังได้

 • สามารถควบคุมและบริหารการเบิกและโอนย้ายสินค้า
  ระหว่างคลังของสาขา

Hospital building.gif
Investment data.gif

เห็นตัวเลขรายได้ ค่าใช้จ่าย
กำไรขาดทุนได้ชัดเจนกว่าเดิม

 • วิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายรายโปรเจ็ค และเปรียบเทียบหลายโปรเจ็คได้ในภาพเดียว

 • ดูภาพรายงานกำไรขาดทุนรายเดือน พร้อมเลือกดูตามมิติมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนก โปรเจ็ค ลูกค้า ฯ

 • รายงานหนี้ค้างรับแสดงรายชื่อลูกค้าพร้อมรายละเอียด
  และจำนวนเงินมีการค้างชำระ

สำหรับธุรกิจบริการ เราคือผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือสำคัญ ในระบบบัญชีและเอกสาร ช่วยให้เห็นตัวเลขรายได้ กำไรขาด ทุนได้ชัดเจนมากกว่าเดิม

bottom of page