ติดในส่วนเปิด tag
top of page
New M5L Web5.png
1-06.png

SERVICE

ธุรกิจ "งานบริการ"

Accounting Agency สำนักงานบัญชี

 • วิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายรายโปรเจ็ค และเปรียบเทียบหลายโปรเจ็คได้ในภาพเดียว

 • ดูภาพรายงานกำไรขาดทุนรายเดือน พร้อมเลือกดูตามมิติมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนก โปรเจ็ค ลูกค้า ฯ

 • สามารถแต่งหน้างบการเงินได้อย่างยืดหยุ่นตามที่ต้องการตามรูปแบบของลูกค้าได้

 • สามารถนำเข้ารหัสข้อมูลและใบสำคัญทุกประเภทได้ผ่านรูปแบบ Excel ได้อย่างง่ายๆ

 • รองรับการส่งภาษีออนไลน์สำหรับภพ.30 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53)

Tax (1).gif
Report.gif

Hospital Clinic & Pharmacy
คลินิกโรงพยาบาลและธุรกิจยา

 • รองรับสินค้าที่มีหมายเลข Serial ประเภท Lot และมี Barcode หรือมีวันหมดอายุ

 • บริหารสินค้าที่มีวันหมดอายุ หรือ Shelf life ที่สั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีรายงานความเคลื่อนไหวสินค้าติดตามสถานะการเคลื่อนไหวเข้า-ออกในแต่ละคลังได้

 • สามารถควบคุมและบริหารการเบิกและโอนย้ายสินค้า
  ระหว่างคลังของสาขา

Spreadsheets.gif

เห็นตัวเลขรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุนได้ชัดเจนกว่าเดิม

 • วิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายรายโปรเจ็ค และเปรียบเทียบหลายโปรเจ็คได้ในภาพเดียว

 • ดูภาพรายงานกำไรขาดทุนรายเดือน พร้อมเลือกดูตามมิติมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนก โปรเจ็ค ลูกค้า ฯ

 • รายงานหนี้ค้างรับแสดงรายชื่อลูกค้าพร้อมรายละเอียด
  และจำนวนเงินมีการค้างชำระ

bottom of page