ติดในส่วนเปิด tag
 
New M5L Web5.png
1-05.png

TRADING

ธุรกิจ "ซื้อมา-ขายไป"

Apparel and Fashion ธุรกิจเสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย และแฟชั่น

Website vector human-55.png
 • รองรับการขายทุกลักษณะ ตั้งแต่การขายสด
  ขายปลีก ขายเชื่อ ขายฝากห้าง ฯ

 • เชื่อมต่อกับระบบขายหน้าร้าน (POS) หรือระบบ
  e-Commerce ได้หลากหลาย

 • จัดการส่วนลดและราคาขายตามกลุ่มลูกค้าและช่วงเวลาได้ง่ายๆ ด้วยสมุดราคาขาย

 • วิเคราะห์ผู้ขาย เปรียบเทียบราคาขาย และส่วนลดของแต่ละรายหรือแต่ละสินค้า เพื่อวิเคราะห์ราคาและส่วนลดที่เคยขายให้กับลูกค้าในอดีตได้ในมุมมองเดียวกัน

Electronic Commerce ธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • ช่วงไหนซื้อเยอะ ช่วงไหนซื้อน้อย ตรวจสอบได้

 • มีรายงานอายุลูกหนี้ ให้ตรวจยอดลูกหนี้คงค้างที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามช่วงเวลา

 • ตรวจสอบและเช็คได้ทันทีเมื่อใบสั่งขายได้ส่งสินค้าครบ

 • สามารถดูกำไรและขาดทุนต่อรายสินค้า หรือรายลูกค้าได้

 • ดูความเคลื่อนไหว ปริมาณสินค้าเข้า-ออก ปริมาณคงเหลือ และต้นทุนคงเหลือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการดู dead stock สินค้าขายดี สินค้าที่สั่งซื้อบ่อย เป็นต้น

Website vector human-56.png

Import - Export ธุรกิจนำเข้าส่งออก

Website vector human-57.png
 • เห็นทุกรายการสินค้าที่มาจากทั้งใบสั่งขาย และรายการขอเพิ่มสต็อกในหน้าเดียว

 • รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้สูงสุดถึง 25 สกุลเงิน และลงบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดให้อัตโนมัติ

 • ระบุรายละเอียดสินค้าได้ละเอียด ทั้งปริมาตรน้ำหนัก
  หน่วยนับ ที่หลากหลาย และแสดงหน่วยนับแบบขนาน

 • สามารถแยก เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำการวิเคราะห์ได้

 • มีการแยกประเภทคลังเพื่อบริหารสินค้า หลากหลายจุดประสงค์ เช่น ฝาก เคลม ขาย สต็อก ผลิต เป็นต้น

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา
แสดงข้อมูลตามเจ้าหนี้ ตามรายการสินค้า

มีรายงานเปรียบเทียบยอดซื้อตามระยะเวลา ใช้แสดง

ข้อมูลเปรียบเทียบการซื้อสินค้า เป็นยอดสรุปตาม
ระยะเวลาที่เลือก เช่น ช่วงเวลา, รายวัน, รายสัปดาห์,
รายเดือนและรายไตรมาส โดยโปรแกรมจะแสดงปริมาณ
และยอดเงินที่ซื้อและขาย รวมถึงผลต่างของการซื้อใน
รอบระยะเวลาที่กำหนด

Website vector human-59.png

รองรับการซื้อขายต่างประเทศและในประเทศ
มีสกุลเงินต่างประเทศให้เลือกใช้ได้หลากหลาย

Website vector human-58.png

สามารถระบุเขตที่อยู่ของลูกค้าและผู้ขาย เพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่ม โดยอาจแยกเป็น ภายในประเทศ ต่างประเทศ เขตต่าง ๆ ภายในจังหวัด หรือเป็นภาคตามแต่วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลได้

 1. กลุ่มเขต คือการจัดกลุ่มของเขตต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่เขต เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูเฉพาะข้อมูลกลุ่มที่สนใจ ซึ่งจะช่วยให้สะดวก และประหยัดเวลาในกรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมาก ๆ เช่น กลุ่มกรุงเทพฯ กลุ่มต่างจังหวัด กลุ่มต่างประเทศและแบ่งเป็นทวีป หรือตามประเภทตลาด

 2. ชื่อเขต คือชื่อของเขตนั้น ๆ มีทั้งหมด 2 ช่อง เพื่อใส่ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใส่ได้ทั้งสองภาษาหรือระบุเพียงภาษาเดียวได้เช่นกัน

จัดการสต็อกสินค้าที่ซับซ้อน ตามหมายเลข Serial ประเภท Lot

ตัวช่วยสำหรับสินค้าประเภท Serial/Lot ที่สามารถบอก
ทั้งปริมาณคงเหลือ, ต้นทุนคงเหลือและหมายเลข Serial/Lot ของรายการสินค้า ซึ่งจะแสดงแยกหรือรวมสโตร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถระบุเลข Serial/Lot ที่ต้องการให้แสดง เช่น แสดงรายการ Serial/Lot คงเหลือ, ทะเบียนการซื้อเข้า-รับเข้า, ทะเบียนการ ขายออก-เบิกออก, ประวัติการรับเข้า-เบิกออก ซึ่งเป็นรายงานขยายข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานสินค้าคงเหลือและ Stock Card ว่าปริมาณสินค้าคงเหลือทั้งหมด เป็น Serial หรือ Lot เลขที่เท่าไหร่

Website vector human-60.png

ช่วงไหนซื้อเยอะ ช่วงไหนซื้อน้อย ตรวจสอบได้
จากรายงานเปรียบเทียบยอดซื้อตามระยะเวลา

Website vector human-59.png

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการซื้อสินค้า
เป็นยอดสรุปตามระยะเวลาที่เลือก เช่น ช่วงเวลา, รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน และรายไตรมาส โดยโปรแกรมจะแสดงปริมาณและยอดเงินที่ซื้อและขาย รวมถึงผลต่างของการซื้อในรอบระยะเวลาที่กำหนด รายงานนี้จะมี Condition ให้เลือกแสดงปริมาณสินค้าหน่วยนับขนาน แสดงข้อมูลได้ทั้งสกุลเงินหลัก และสกุลเงินต่างประเทศ

รับส่งสินค้าไม่มีพลาด สามารถวางแผนการรับการส่งสินค้าได้ล่วงหน้า

รายงานที่แสดงแผนการส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยอ่านจากวันนัดส่งของในใบสั่งซื้อ เพื่อให้ทราบว่าในช่วงเวลาที่กำหนดนั้นจะมีสินค้ารายการไหนที่ต้องจัดส่งให้กับลูกค้า โดยช่วงเวลาสามารถเรียกดูได้ทั้งรายวัน, รายสัปดาห์และรายเดือน โดยข้อมูลจะแสดงได้ทั้งจัดกลุ่มตามรหัสสินค้า-สโตร์ หรือจัดกลุ่มตามรหัสลูกค้า

Website vector human-61.png