ติดในส่วนเปิด tag
top of page
elegant-businesswoman-working-laptop-com

การวางระบบและขึ้นงาน ระบบ ERP เป็นงานที่ซับซ้อนมากกว่าการใช้งานทั่วไป มีขั้นตอนและงานที่ต้องร่วมประสานกันหลายเรื่อง ทั้งจากฝ่ ายบัญชี  การเงิน บริหาร การคลัง จัดซื้อ การขาย และ IT  ซึ่งทุกฝ่ายล้วนมีส่วนในการนำเอาข้อมูลที่สำคัญมาประสานร่วมกันไว้ในระบบ ERP ตัวใหม่ แทนของเก่า  ส่วนนักวางระบบขึ้นงาน ERP ของ MAC-5 Legacy นั้น เราเป็นทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานบัญชีและระบบที่ดูแล สามารถสื่อสารให้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส่ในโครงการอย่างมืออาชีพ

Implementation
ทีมวางระบบโปรแกรม

Analytics.gif

1. เก็บรายละเอียด วิเคราะห์  วางแผน  และออกแบบภาพรวม

 • วิเคราะห์ตามกระบวนการทำงาน เงื่อนไขการค้า และกรณีของแต่ละประเภทธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการใช้ MAC-5 Legacy

 • ดำเนินการตามความพร้อมของบุคลากร  ข้อมูล และ IT infrastructure

 • วางแผนการทำงาน ของแต่ละขั้นตอนร่วมกัน อย่างละเอียด รอบคอบ ชัดเจน บันทึกความก้าวหน้าตลอดงาน

 • ใช้เอกสารวางระบบ และเทคโนโลยี ในการสื่อสาร ทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย

2. ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลที่สำคัญในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ชี้แนะประเด็นเนื้อหาที่ต้องเตรียมเพื่อนำมาใส่ในโปรแกรมใหม่

 • ให้รายการข้อมูลและสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อนำเข้าไปใส่ไว้ในโปรแกรม MAC-5 Legacy

 • ให้คำแนะนำ เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ต่างไปจากเดิม เพื่อให้ใช้งาน MAC-5 Legacy ได้เต็มประสิทธิภาพ

 • ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของข้อมูลที่ยกมาจากของเดิม สอนหลักการที่จะตอบสนองความต้องการใดๆที่มี

 • ช่วยออกแบบการกำหนดรหัสประเภทต่างๆ ให้มีความหมาย มีหลักการเพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อไปโดยง่าย ตอบโจทย์ความต้องการ (expectation) และแก้ปัญหาเดิม (pain)

Group video.gif
Charts.gif

3. ติดตั้งโปรแกรม และ กำหนดค่าตั้งต้น

 • ติดตั้งโปรแกรม MAC-5 Legacy บนเครื่องลูกข่าย (Client)  และ Server หรือ Cloud

 • กำหนดค่า config ที่เกี่ยวข้องบน SQL หรือ Server หรือ Cloud 

 • โอนย้ายข้อมูลคงเหลือ  คงค้างที่มีอยู่จากโปรแกรมเก่า ขึ้นมาไว้บนโปรแกรมใหม่ 

 • กำหนดค่าตั้งต้นในโปรแกรม MAC-5 Legacy  และสิทธิการเข้าถึงการใช้งานใน MAC-5 Legacy

 • นำยอดยกมาด้านการเงิน บัญชี ต้นทุน สินค้าคงเหลือ เข้าไปวางในโปรแกรม MAC-5 Legacy

4. การรับและส่งข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกัน (Integration)

ในปัจจุบันการเชื่อมรับส่งข้อมูลระบบต่างๆกับโปรแกรมหรือ application อื่นๆ นั้น เป็นเรื่องปกติและจำเป็นในการทำงานที่ต้องการความรวดเร็ว อัตโนมัติ ถูกต้อง และ real time ผู้ขึ้นงานจึงต้องร่วมชี้แจงโครงสร้างข้อมูล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการรับส่งข้อมูลให้เกิดการต่อยอดกันได้ของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง  การสืบค้นหากรณีที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก  การทดสอบความสมบูรณ์ในการรับส่งด้วย API  หรือ text file  หรือ Excel file  และการปรับวิธีการเพื่อให้การเชื่อมข้อมูลสำเร็จ ย่อมต้องการคนที่มีทักษะสูง มีความรู้ ความเข้าใจงาน IT อย่างเช่นทีมงานของ MAC-5 Legacy

Remote team.gif
Strategic consulting.gif

5. พัฒนางานเฉพาะที่จำเป็นต่อการใช้งานจริง (Customization)

แม้คุณสมบัติมาตรฐานของ MAC-5 Legacy จะโดดเด่น และพิเศษกว่า ERP ตัวอื่นๆ แต่สำหรับธุรกิจใหญ่ๆ หลายเจ้า ก็ยังจำเป็นต้องให้พัฒนางานตามความต้องการเฉพาะเพิ่มขึ้นมาให้ด้วย ซึ่งจะมีการเก็บรายละเอียดจุดประสงค์ และเหตุผลในงานที่ต้องการ เพื่อเขียนและออกแบบหน้าตาโปรแกรม และเขียนวิธีการคำนวณ หลักคิดไว้อย่างครบถ้วน จนสุดท้ายได้ออกมาเป็นคู่มือการใช้เสมอ  เพื่อทบทวนความเข้าใจของทั้งฝ่ายลูกค้าและเป็นใบงานให้ผู้พัฒนางานของ MAC-5 Legacy เมื่อเขียนงานเสร็จแล้ว จะมีการทดสอบงานจากทั้ง 2 ฝ่ายตามกรณีที่ให้ไว้ด้วย

6. สอนและฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมของแต่ละส่วนงาน ให้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานได้ (Change management)

 • เรามีการสอนผู้ใช้งานทั้งที่หน้างาน  ตามกรณีที่ได้รับทราบมาตั้งแต่เริ่มโครงการ และมีระบุไว้ในเอกสารวางระบบ

 • มีคลาสสอนการใช้งานตามหลักสูตรมาตรฐานแต่ละระบบ ในทุกสัปดาห์ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ทั้ง online และ live ที่ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ 

 • เรามีชั่งโมงงานเพื่อบริการด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการขึ้นงาน ได้แก่ การเตรียมข้อมูลตั้งต้น  การตรวจสอบข้อมูล การแต่งฟอร์มเพื่อพิมพ์ออกกระดาษ  การตอบคำถาม  ทดสอบงาน การติดตามงาน  เข้าร่วมประชุม เป็นต้น 

Pair programming.gif
Contact us.gif

7. Go-Live ร่วมขึ้นงานจริงบนโปรแกรมใหม่

หลังจากได้เตรียมการและฝึกการใช้งานมาตลอดหลายเดือน จะมาถึงขั้นตอนการทำงานจริงทั้งหมดบนโปรแกรม MAC-5 Legacy ด้วยผู้ทำงานเอง โดยจะมีทีมวางระบบคอยให้ความช่วยเหลือให้เกิดความพร้อม

8. บริการหลังขึ้นงาน

มีพนักงานอีกทีมประจำลูกค้า ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตอบคำถาม ระหว่างการขึ้นงานและตลอดการใช้งาน  หลังจากลูกค้าขึ้นงานได้แล้ว  ท่านยังคงอยู่ในความเอาใจใส่ดูแลของฝ่ายบริการหลังการขายต่อไปอีก

Report.gif
Office work.gif

9. มีเอกสารประกอบการขึ้นงาน และใช้งานทุกเรื่องอย่างละเอียด

คู่มือการใช้งานโปรแกรม  - เอกสารนำการวางระบบและขึ้นงานใหม่  - เอกสารเทคนิคที่จำเป็นทุกเรื่อง เช่น โครงสร้างการรับส่งข้อมูลทุกประเภทของโปรแกรม รายละเอียดงานจ้างพัฒนาเฉพาะ เป็นต้น

bottom of page