ติดในส่วนเปิด tag
top of page

MAC-5 Legacy คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาจาก MAC-5 เดิม ด้วยการเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด

เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลก ทำให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้อยากหลากหลาย

UPGRADE TO MAC-5 LEGACY ERP

ทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนทำการ Upgrade to MAC-5 Legacy

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อชี้แจง ข้อตกลง ขอบเขต และเงื่อนไข ของผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดจากผลิตภัณฑ์ “MAC-5” เดิมที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี 2548 (ต่อไปจะเรียกว่า “MAC-5 เดิม”) ไปยัง ผลิตภัณฑ์ “MAC-5 Legacy” (ต่อไปจะเรียกว่า “MAC-5 Legacy”) โดย ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตผลที่เกิดจากการจัดทำชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้มีกรรมสิทธิ์ของโปรแกรม คือ “บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด” แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น (โดยต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) และมีผลระหว่างบริษัทและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ (โดยต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) ทั้งนี้ เราถือว่า ท่านได้ทราบข้อตกลง ขอบเขต และเงื่อนไข และจะปฏิบัติตามความที่ระบุในเอกสารนี้ เมื่อท่านตกลงอัปเกรดผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สิทธิพิเศษและโปรโมชั่น
          สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ มีกำหนดสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2564 และค่าอัปเกรดจะมีอัตราที่ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2564 โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะเพิ่มอัตราค่าอัปเกรดเป็นรายเดือน
          1.1 ท่านที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ MAC-5 เดิม จะได้รับราคาในการอัปเกรดพิเศษ โดยเมื่อชำระค่าอัปเกรดและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องครบถ้วนแล้ว จะสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ MAC-5 Legacy ได้เลย
                    1.1.1 ราคาอัปเกรดนี้จะเป็นราคาที่จะต้องมีการชำระต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไป เพื่อให้ท่านสามารถใช้งาน MAC-5 Legacy ได้
                    1.1.2 ราคาอัปเกรดนี้ไม่รวม ภาษี ค่าบริการอื่น ๆ ค่าระบบเสริม หรือ โมดูล MRP ค่าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อื่น ๆ
                    1.1.3 ราคาอัปเกรดนี้ไม่รวมค่าบริการใช้งาน Cloud และค่าเช่าพื้นที่ Cloud เพิ่มเติม ตามแต่ขนาดที่ต้องการ
          1.2 ท่านได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องการเลือกจำนวนผู้ใช้งานตามแพ็กเกจที่นำเสนอ โดยจำนวนผู้ใช้งานจะต้องไม่มากกว่า 2 เท่า ของจำนวนผู้ใช้งาน ในระบบ MAC-5 เดิม และให้ได้รับสิทธิเป็นแพลนเดียวกัน เช่น ผลิตภัณฑ์เดิมเป็น MAC-5 SML ท่านจะเลือกได้เฉพาะจำนวนผู้ใช้งาน ในแพลน SML เดียวกันกับผลิตภัณฑ์เดิม โดยท่านจะได้รับระบบการทำงานเท่ากับที่มีอยู่ใน MAC-5 เดิม ที่ท่านใช้สิทธิอัปเกรดขึ้นมา
          1.3 ท่านได้รับสิทธิพิเศษในการอัปเกรดข้อมูลได้ 3 บริษัททำการ สำหรับบริษัทที่ 4 เป็นต้นไปนั้น ท่านสามารถอัปเกรดและอพยพข้อมูล (Migrate) ได้ฟรี หากเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
                    1.3.1 มีการตั้งรหัสที่จำเป็นต้องใช้อย่างครบถ้วนแล้ว
                    1.3.2 มีการบันทึกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีบัญชี จนถึงเดือนปัจจุบัน
                    1.3.3 มีการใช้งานบริษัททำการ ตั้งแต่เริ่มปีบัญชีจริง ไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาแบบเฉพาะกิจ
                    1.3.4 สิทธิเรื่องจำนวนบริษัทนี้ ท่านจะได้รับเป็นเฉพาะกับตัวรายบริษัทที่ได้ซื้อ MAC-5 เดิมเท่านั้น โดยจะไม่ยึดถือตามจำนวน MAC-Lock หรือตามจำนวนบริษัทลูกที่ใช้สิทธิในการซื้อ “Copy” ของโปรแกรมไปใช้อย่างไรก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น และท่านต้องการเพิ่มบริษัททำการ ท่านทราบว่าจะเป็นการซื้อการใช้งานข้อมูลบริษัททำการเพิ่มเติม
          1.4 ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการเก็บและใช้ผลิตภัณฑ์ MAC-5 เดิม ไว้ได้ 1 ปี เพื่อทยอยอพยพข้อมูล (หากต้องการ)
          โดยวันที่เริ่มนับ 1 ปี ของการเก็บผลิตภัณฑ์เดิมนั้น ให้เริ่มนับจากวันที่ท่านชำระเงินครั้งแรกเพื่อรับสิทธิพิเศษการอัปเกรดในโปรโมชั่นนี้
          1.5 ท่านสามารถมัดจำเพื่อจองราคาอัปเกรดตามโปรโมชั่นในเดือนหนึ่ง ๆ ไว้ได้ในอัตรา 50% ของค่าอัปเกรดผลิตภัณฑ์
          1.6 การอัปเกรดผลิตภัณฑ์และอพยพข้อมูลภายหลังการสิ้นสุดโปรโมชั่นพิเศษนี้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเป็นการซื้อใหม่
          1.7 ท่านสามารถเริ่มการอัปเกรดได้ทันทีเมื่อชำระเงินครบถ้วน


2. การแจ้งขออัปเกรดและการจองราคา
          2.1 ให้ท่านพิจารณาข้อมูลร่วมกับฝ่ายขายของเรา เพื่อช่วยกันบรรลุข้อตกลงใจว่า จะอัปเกรดไปใช้งานในระบบ On-Cloud หรือ On-Premise จะมีจำนวนผู้ใช้งาน จำนวนบริษัททำการ การบริการ และงานเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ในลักษณะใด
          2.2 บริษัททำใบเสนอราคาเพื่อสรุปราคาค่าอัปเกรด ระบบเสริม และการบริการต่าง ๆ ที่ท่านเลือก พร้อมรายละเอียดและเงื่อนไข
          2.3 ท่านลงนามเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และการบริการต่าง ๆ (หากมี)
          2.4 ท่านรับทราบว่า จะต้องชำระค่าอัปเกรดและการบริการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อน จึงจะสามารถเริ่มการอัปเกรดได้
          2.5 หากท่านต้องการจองราคาในเดือนหนึ่ง ๆ ท่านอาจจะชำระเต็มจำนวน หรือ ชำระเป็นยอดมัดจำเพื่อจองราคาที่อัตรา 50% ของราคาอัปเกรดก็ได้ โดยหากเป็นการจองราคา ท่านจะต้องชำระยอดมัดจำภายในเดือนเดียวกันกับราคาอัปเกรดที่ท่านจองเงินมัดจำนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ว่าท่านจะจ่ายยอดที่เหลืออยู่ครบหรือไม่ หรือท่านจะใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่มีภายในกำหนดเวลาหรือไม่ก็ตาม
          2.6 ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่เป็นการมัดจำเพื่อจองราคา ท่านตกลงที่จะชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 90 วัน หลังจากการชำระมัดจำครั้งแรก หรือ ณ วันที่จะเริ่มทำการอัปเกรด

3. ขั้นตอนการอัปเกรด
          3.1 เมื่อถึงวันที่ตกลงร่วมกันว่าจะเริ่มทำการอัปเกรด
                    3.1.1 เราจะติดต่อท่าน เพื่อขอทราบชื่อ “บริษัททำการ” ที่ท่านต้องการอพยพข้อมูล เพื่อเราจะได้เปิดสิทธิการใช้งานให้อย่างถูกต้อง
                    3.1.2 ในกรณีที่ท่านจะทำการอพยพข้อมูลเอง เราจะขอนัดวันเวลาเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องแม่ข่าย (Server) ของท่าน
                    3.1.3 ในกรณีที่ท่านซื้อบริการให้เราดำเนินการอพยพข้อมูลทั้งหมดให้ เราจะประสานเพื่อร่วมกันทำแผนการอพยพข้อมูลของท่าน
                    3.1.4 ติดตั้งโปรแกรม MAC-5 Legacy ทำการอพยพข้อมูล และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมกับข้อมูลของท่าน
          3.2 เมื่ออพยพข้อมูลและย้ายฐานข้อมูลตามข้อตกลงแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้า จะติดต่อท่านเพื่อแนะนำการใช้งานต่อไป (ดูข้อ 6.1)
          3.3 ท่านรับทราบว่า วงรอบสิทธิการใช้งานโปรแกรม จะเริ่มนับจากวันที่ท่านตกลงใจว่าจะเริ่มทำการอัปเกรด แต่หากท่านไม่ทำการอัปเกรดภายใน 90 วัน หลังจากชำระเงินค่าอัปเกรดครั้งแรก วงรอบสิทธิการใช้งานโปรแกรมจะเริ่มนับทันทีเมื่อครบ 90 วัน ไม่ว่าท่านจะทำการอัปเกรดผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ตาม หรือจะมีการใช้งานโปรแกรมหรือไม่ก็ตาม

4. บริการอัปเกรดและการอพยพข้อมูลจาก MAC-5 เดิมไปยัง MAC-5 Legacy
          การอพยพข้อมูลจากระบบ MAC-5 เดิมไปยังระบบ MAC-5 Legacy นั้น มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับระบบ MAC-5 เดิม ที่ใช้อยู่ ว่าใช้ฐานข้อมูลประเภท MS-SQLserver หรือ MS-Access และความต้องการท้ายสุดของท่านนั้น ต้องการให้ระบบทำงานกับฐานข้อมูลแบบใด โดยมีทางเลือกการใช้งาน 5 แนวทางด้วยกัน คือ
          (ก) ระบบ Cloud ที่ใช้ Server สำหรับเก็บข้อมูลของท่านโดยเฉพาะรายเดียว หรือ
          (ข) ระบบ Cloud ที่ใช้ Server ร่วมกับผู้ใช้อีกหลายราย หรือ
          (ค) ระบบ Cloud ที่ท่านจัดหาเอง หรือ
          (ง) ระบบ On-Premise ที่ใช้ Terminal Service หรือ
          (จ) ระบบ On-Premise ที่ทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวลูก และเรียกใช้ข้อมูลจาก Server เหมือนกับระบบ MAC-5เดิม สำหรับการบริการนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะทำการอพยพข้อมูลด้วยตนเอง หรือจะให้บริษัทดำเนินการให้ทั้งหมดก็ได้ รายละเอียดและค่าบริการในการช่วยเหลือและสนับสนุนการอพยพและย้ายข้อมูลนั้น จะเป็นไปตามแต่กรณีที่ท่านเลือกตามข้างต้น โดยมีปัจจัยค่าบริการเป็นไปตามจำนวนข้อมูลบริษัททำการ และ/หรือ ตามจำนวนเครื่องในระบบเครือข่าย (โดยฝ่ายขายจะเสนอรายละเอียดให้ท่านรับทราบก่อน)
          นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะทยอยอพยพและย้ายข้อมูลขึ้นระบบ MAC-5 Legacy ได้ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ท่านชำระเงินค่าอัปเกรดครั้งแรก โดยการทยอยอพยพข้อมูลและย้ายฐานข้อมูลแต่ละครั้ง จะถือว่าเป็นการบริการคนละครั้งกัน

5. ขอบเขตความรับผิดชอบ
          5.1 ท่านควรทำความเข้าใจและศึกษาเงื่อนไขของการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ MAC-5 Legacy ให้อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในขอบเขตงานที่ไม่ได้มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
          5.2 ท่านรับทราบและยินยอมให้เราเข้าถึงข้อมูล โดยท่านจะต้องลงนามอนุญาตให้เรานำข้อมูลมาจัดการและอพยพตามแบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นสาระและหน้าที่ที่เราจะต้องเก็บรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านและทำลายเสียซึ่งข้อมูลเหล่านั้น เมื่อทำการแล้วเสร็จ
          5.3 ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบฐานข้อมูลของตนเองก่อน โดยการปรับซ่อม หรือตรวจสอบตามที่เราแนะนำ ก่อนทำการอพยพข้อมูลขึ้น MAC-5 Legacy เราไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายของข้อมูลก่อนทำการอพยพและย้ายไปยังในฐาน
ข้อมูลใหม่
          5.4 เราจะรับผิดชอบในการจัดการและแก้ไขข้อมูล ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า โปรแกรมทำงานผิดพลาด (Programming Bugs)

6. บริการอื่น ๆ ที่พึงได้รับเมื่อทำการอัปเกรด
          ท่านจะได้รับบริการต่อไปนี้ เมื่อทำการอัปเกรด
          6.1 บริการ Onboarding คือ บริการแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน MAC-5 Legacy เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือ 3 เดือน (แล้วแต่แพ็กเกจ กรุณาสอบถามฝ่ายขายเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน) โดยจะนับตั้งแต่ วันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือวันที่ย้าย
ข้อมูลแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจการตั้งค่าเบื้องต้น ระบบงานต่าง ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา การบันทึกและรายงานที่แตกต่างจาก MAC-5 เดิม ตลอดจนบริการตอบปัญหาการใช้งาน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นการเฉพาะอนึ่ง ท่านพึงรับทราบว่า กรอบเวลาของการบริการในข้อนี้ มีกำหนดสิ้นสุด ณ วันสุดท้ายของวงรอบสิทธิการใช้งาน ไม่ว่า วันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ หรือ วันที่ย้ายข้อมูลแล้วเสร็จ หรือ วันที่เริ่มใช้งานจริง จะเป็นวันใดก็ตาม
          6.2 การเข้าถึงแพลตฟอร์ม Help Center ออนไลน์เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานและคู่มือต่าง ๆ
          6.3 คอร์สอบรมการใช้งาน MAC-5 Legacy รายเดือน
          6.4 บริการตอบปัญหาการใช้งาน หลังจากสิ้นสุดบริการ Onboarding เดือนที่ 2 หรือเดือนที่ 3 แล้ว กับฝ่ายบริการลูกค้า ท่านผ่านช่องทางการแชททางหน้าเว็บไซต์ ทางอีเมล ทาง Facebook และทางโทรศัพท์ตามลำดับความรวดเร็วในการตอบรับ

7. การขอทดลองใช้งาน
          หากท่านต้องการทดลองการใช้งานโปรแกรม MAC-5 Legacy ก่อนตัดสินใจทำการอัปเกรด เราสามารถเตรียมการให้ท่านทดลองใช้ได้ โดยมีขอบเขตและเงื่อนไข ดังนี้
          7.1 ท่านสามารถทดลองใช้งานได้ 14 วัน โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว โปรแกรมจะลบฐานข้อมูลทิ้ง และไม่สามารถต่ออายุได้อีก
          7.2 โปรแกรมที่จะทดลองใช้ จะเป็นระบบ On-Cloud และใช้งานกับฐานข้อมูลบริษัททำการที่เราเตรียมไว้ให้เท่านั้น
          7.3 แพลนที่ท่านจะทดลองใช้ จะเป็นแพลนเดียวกันกับที่ท่านใช้งานอยู่ในระบบ MAC-5 เดิม
          7.4 ในการขอทดลองใช้ ท่านจำต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นกับฝ่ายขาย และเราขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตเปิดให้ท่านทด

ลองใช้เป็นกรณี ๆ ไป
          7.5 ฟีเจอร์ที่สามารถทดลองใช้ได้ อาจเป็นเพียงบางส่วนของแพ็กเกจในการขายของ MAC-5 Legacy ปกติ ซึ่งอาจรวมหรือไม่รวมงานพัฒนาเฉพาะที่ท่านจำเป็นต้องใช้

8. สิทธิการใช้งานและบริการของผลิตภัณฑ์ MAC-5 เดิม กรณี MAC-Lock และการควบคุมของ MAC-5 Legacy
          8.1 ท่านสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ MAC-5 เดิมไว้้ใช้ (ด้วยจำนวนสิทธิเท่าเดิม) เพื่อประโยชน์ในการทยอยอพยพข้อมูลและย้ายฐานข้อมูลได้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ท่านชำระค่าอัปเกรดครั้งแรก
          8.2 เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินค่าอัปเกรดครั้งแรก ท่านรับทราบเงื่อนไขว่า จะต้องส่งคืน MAC-Lock มาให้ทางบริษัทเปลี่ยนสิทธิจำนวนผู้ใช้งานแบบถาวรให้เหลือ 1 User เพื่อใช้งานต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการรายปีสำหรับผลิตภัณฑ์เดิมนี้อีก

การเปลี่ยนสิทธิจำนวนผู้ใช้งานของระบบ MAC-5 เดิมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิพิเศษที่ท่านได้รับในการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ โดยหากท่านไม่นำ MAC-Lock ส่งคืนเพื่อเปลี่ยนจำนวนสิทธิตามข้อตกลงข้างต้นนี้ บริษัทมีสิทธิหยุดการทำงานของโปรแกรม MAC-5 Legacy ได้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้นี้

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ต่างจากเงื่อนไขข้างต้นนี้ ให้มีการเจรจาตกลงกันเป็นกรณี ๆ ไป
          8.3 สิทธิพิเศษที่ให้ท่านสามารถเก็บสิทธิการใช้งานแบบถาวรบน MAC-Lock ไว้ได้ 1 สิทธินั้น จะให้เฉพาะกับตัวรายบริษัทที่ได้ซื้อ MAC-5 เดิมเท่านั้น จะไม่ยึดถือตามจำนวน MAC-Lock หรือตามจำนวนบริษัทลูกที่ใช้สิทธิในการซื้อ “Copy” ของโปรแกรมไปใช้
          8.4 ท่านรับทราบว่า บริการใด ๆ ที่ผูกพันกับผลิตภัณฑ์ MAC-5 เดิม ให้ถือว่า ยังคงเป็นบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งท่านยังสามารถใช้สิทธิการบริการต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ได้เช่นเดิม ด้วยได้เข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์ MAC-5 เดิม และ
ผลิตภัณฑ์ MAC-5 Legacy เป็นคนละผลิตภัณฑ์กัน และมีระบบการบริการทั้งปวงที่ต่างกัน จึงนำมาใช้ทดแทนหรือแลก
เปลี่ยนกันไม่ได้
          8.5 ในกรณีที่ท่านได้ต่ออายุการบริการของผลิตภัณฑ์ MAC-5 เดิม มากกว่า 1 ปี และวันสิ้นสุดของอายุการบริการนั้นๆ เกินกว่าวันสุดท้ายของวงรอบสิทธิการใช้งานโปรแกรม ท่านมีสิทธิที่จะเปลี่ยนค่าบริการที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วนับจากวันสุดท้ายของวงรอบสิทธิการใช้งานโปรแกรมเป็นส่วนลดในค่าใช้งานโปรแกรมในปีที่สองเป็นต้นไปได้

9. การยุติการให้บริการผลิตภัณฑ์ MAC-5 เดิม
          หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้บริการแก้ไขหรือช่วยเหลือใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีปัญหาจากการใช้งาน การจำต้องปรับเปลี่ยนการทำงานหรือการใช้งานโปรแกรมจากบังคับทางกฎหมาย กรณีปัญหาเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ชำรุด เสียหาย ข้อมูลสูญหาย หรือไม่ถูกต้อง การทำงานที่ไม่ปกติ การคำนวณที่ใช้เวลาอันเนื่องจากปริมาณและความซับซ้อนของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบัติการ Windows กรณีปัญหาเกี่ยวกับไวรัส การแฮกข้อมูล แรนซั่มแวร์ และอื่น ๆ

10. ว่าด้วย ผลิตภัณฑ์ MAC-4
          สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรมรุ่น MAC-4 และต้องการอัปเกรดผลิตภัณฑ์เป็น MAC-5 Legacy นั้น ให้ความทั้งหมดข้างต้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ MAC-4 ได้
          สำหรับกรณีในข้อ 8.1 และ 8.3 อันเป็นกรณีเกี่ยวกับสิทธิใน MAC-Lock นั้น ให้ถือเอาระบบการใช้สิทธิแบบ Licensing ของผลิตภัณฑ์ MAC-4 มาเทียบเคียง โดยการปรับสิทธิของ MAC-Lock ให้เหลือ 1 User นั้น หมายความถึงการที่ท่านจะทำการ “Up-Code” ของระบบ MAC-4 ส่งคืนให้แก่เรา โดยเราจะมอบสิทธิใหม่เป็น 1 User ส่งคืนให้แก่ท่านในลักษณะเดียวกันกับการใช้ MAC-Lock

11. อื่น ๆ
          เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารย่อยของ ข้อตกลง ขอบเขต และเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ MAC-5 Legacy

คำถามที่พบบ่อย การอัปเกรด
ขึ้นเป็น MAC-5 Legacy

หากเปลี่ยนมาเป็น MAC-5 Legacy แล้วสามารถเปลี่ยนเวอร์ชันได้หรือไม่?
(เช่น เปลี่ยนจาก SME เป็น SML หรือ Enterprise เป็น SME)

  1. สามารถปรับ เพิ่ม หรือ ลด แพลน ได้

  2. หากเปลี่ยนเป็นแพลนที่ต่ำกว่า ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อข้อมูล และการทำงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป

หากอัปเกรดขึ้นเป็น MAC-5 Legacy แล้วสามารถเปลี่ยน Users ผู้ใช้งานได้หรือไม่?

สามารถเพิ่มหรือลดจำนวน Users ผู้ใช้งานได้ โดยคำนวณราคาตามผู้ใช้งานจริง

มีระยะเวลาทดลองใช้ หรือ Free Trail ให้หรือไม่ และสามารถใช้ทดลองทำงานได้กี่ Users

มีแพลนให้ทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 14 วัน สามารถใช้งานได้ 1 User บนข้อมูลตัวอย่างที่มีไว้ให้เท่านั้น

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

bottom of page