ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ระบบ "MRP - Manufacturing"
ระบบ MRP คืออะไร?

MRP หรือ Material Requirement Planning คือระบบที่ใช้ในการช่วยวางแผนที่เฉพาะเจาะจงไปในส่วนของการผลิต คอยจัดการและดูแลที่มาที่ไปของวัตดุดิบที่จำเป็นต้องใช้ คอยตรวจสอบเพียงพอความต้องที่ต้องใช้ จนถึงการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเมื่อมีไม่เพียงพอ

นอกจากสามารถจัดตารางการผลิตได้แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการเก็บบำรุงรักษาวัตถุดิบได้ ด้วยระบบเฉพาะที่สามารถควบคุมคำสั่งซื้อวัตถุดิบที่ผ่านการนวณวันหมดอายุและขั้นตอนการเก็บรักษาได้


รายงานและการบันทึกใบสำคัญที่เกี่ยวกับระบบ MRP

เจาะลึกทุกรายละเอียดต้นทุนการผลิตและจัดการสินค้าแบบขั้นสูง

 • รู้จำนวนวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือระหว่าง และหลังการผลิต

 • จัดการสินค้าที่มีหมายเลข Lot หรือ Serial มีวันหมดอายุมีหน่วยนับมากกว่าหนึ่ง หรือการจัดสินค้าขายเป็นชุดได้อย่างอิสระ

 • โดดเด่นด้วยความสามารถรองรับที่มาของต้นทุนหลายประเภทในขั้นตอนการนำเข้า การผลิตเพิ่มเป็นต้นทุนสินค้าได้

 • จัดการใบสั่งขายทั้งหมด โดยให้สามารถจองสินค้าพร้อมขายที่มีอยู่ในคลังแล้ว ไม่ให้คนอื่นเอาไปขายก่อนได้ เรียกว่าขั้นตอนกันสินค้า สามารถเห็น % ที่กันของไว้ และความสำเร็จในการผลิต

 • กำหนดวัตถุดิบใช้ทดแทนกันได้ (Alternative stock) โดยให้ไปกำหนดเป็น สูตร BOM ใหม่ขึ้นมาเอง ไม่จำกัดจำนวน เมื่อไม่ใช้แล้ว สามารถ Inactive ได้

 • เมื่อของไม่เพียงพอผลิต ระบบจะเสนอปริมาณที่ขาดไป ให้ออกเป็นรายการขอซื้อ หรือสร้างใบสั่งซื้อให้กับผู้ขายอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้า และความพร้อมในการผลิตเพิ่มได้ตลอดเวลาแบบ Real time

 • จัดการกับรายการสั่งผลิต เพื่อเติมสินค้าในคลังให้เพียงพอกับระดับ Safety stock ที่ได้มีการ คาดการณ์ ตามที่ฝ่ายวางแผนการผลิตบันทึกไว้

 • การจับเวลาในการผลิตแต่ละจุด มีประโยชน์ต่อการการคิดต้นทุนคน, ความคุ้มค่าในการใช้เครื่องจักร


รายงานสำคัญสำหรับธุรกิจการผลิต

 • Stock Card แสดงรายการเข้าออกทั้งหมด และต้นทุนสินค้า พิสูจน์ต้นทุน FIFO ได้เป็นราย lot เลย

 • อายุสินค้า แสดงปริมาณและต้นทุนสินค้า ที่ใกล้หมดอายุ และสถานที่เก็บ เพื่อให้ย้ายของด้อยคุณภาพไปไว้ที่คลังอื่นได้

 • สินค้าเคลื่อนไหวน้อยมาก แสดงคลังเก็บ ระยะเวลา ไม่ได้เคลื่อนย้าย ขายออก เพื่อประโยชน์ในการบริหาร dead stock หรือสินค้าขายดี และสินค้าที่สั่งซื้อบ่อย

 • ทุกรายงานมีเงื่อนไขให้กรองข้อมูลตามประเภทรหัสตามกลุ่ม หลายช่วงเวลา

 • สามารถดูต้นทุนตามโปรเจ็คหรืองาน รวมถึงปริมาณการเบิกใช้สินค้าหรือวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายโสหุ้ยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิตแต่ละงาน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิตได้

 • มีรายงานการยกเลิกทุกประการ เพื่อวิเคราะห์พัฒนาระบบงานผลิตต่อไปได้ ให้ความโปร่งใสในการทำงานComments


bottom of page