ติดในส่วนเปิด tag
top of page

Implementation
ทีมวางระบบโปรแกรม

MAC-5 Legacy เราพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำและวางระบบให้กับท่าน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ มีความเข้าใจในเชิงลึกในแต่ละอุตสาหกรรมและเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการทำงานรวมถึงข้อแตกต่างของแต่ละประเภทธุรกิจ สามารถแก้ไขและปรับรูปแบบการใช้งานให้ท่าน สามารถได้ใช้โปรแกรมบัญชี MAC-5 Legacy ERP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไหลลื่นมากที่สุด

elegant-businesswoman-working-laptop-com
Analytics.gif

ทำความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน

บริการนี้จะยึดถือระบบและขั้นตอนการทำงานตามที่ได้ตกลงกันในการเข้าเก็บความต้องการในครั้งแรก ในกรณีที่ระบบหรือขั้นตอนงานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้น เราขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผลของการวางระบบงาน และเราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ของบริการนี้

การสอนและอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อให้คนของท่านสามารถใช้งานได้ตามระบบและขั้นตอน ที่ระบุไว้ในรายงานการบริการวางระบบงาน โดยอาจเป็นการสอนและอบรมการใช้งาน ณ สถานที่ทำการของท่านหรือของเรา อันขึ้นอยู่กับข้อตกลงเมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้จะมีการนัดวันและเวลาเพื่อเข้าบริการ โดยท่านจะเป็นผู้จัด และส่งผู้ใช้งานมาให้เข้าอบรมตามการนัดหมาย

Group video.gif
Charts.gif

กรอบเวลาดำเนินงาน

การบริการวางระบบงานมีกรอบเวลากำหนดไว้ 4 เดือนครึ่ง โดยจะนับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ และเมื่อกรอบเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการบริการและท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดระบบ และนำผลของงานวางระบบงานนี้ไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวท่านเอง เราจะมีการติดตามการขึ้นงานของท่านภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น อนึ่ง กรอบเวลานี้มีไว้เพื่อให้เกิดการเร่งรัดดำเนินงานในส่วนของท่าน ซึ่งกรอบเวลานี้ เราถือว่าเป็นธรรมเนียมและมาตรการปกติสำหรับการบริการลูกค้าโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุที่ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านพึงรับทราบว่า ระยะเวลา 4 เดือนครึ่งนี้จะครอบคลุมถึงขั้นตอนของการขึ้นระบบงานเพื่อเตรียมการใช้งานไว้เพียงพอแล้ว

สิทธินัดให้เราทำการอบรมการใช้งาน

โดยมีกำหนดเวลา 180 วัน หลังจากการได้รับบริการครั้งแรก โดยท่านจะต้องเป็นผู้ติดต่อเข้ามานัดเป็นการล่วงหน้า

Remote team.gif
Strategic consulting.gif

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสำหรับโครงการ

โดยท่านมีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลัก เป็นผู้จัดแผนงาน
และติดตามงานร่วมกับเรา โดยเราจะไม่บริหารงานภายในองค์กรของท่าน และไม่ทำหน้าที่ใด ๆ ในการจัดการโครงการ อันเป็นกิจการภายในขององค์กรของท่าน

Pair programming.gif

ทำการทดสอบ ตรวจสอบ

เพื่อรับรองว่าระบบและขั้นตอนการทำงานของท่าน เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เมื่อเราได้นำเสนอผลและรายงานการวางระบบงาน โดยท่านจำต้องลงนามรับรองใน “เอกสารคู่มือวางระบบ" ที่เราจะนำเสนอเป็นรายละเอียดของบริการ หากท่านมิได้คัดค้านหรือขอแก้ไขในระหว่างการนำเสนอนี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือควาบกพร่อง ในการนำผลงานนี้ไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานของท่าน

รับบริการจากเราอย่างมืออาชีพและเหมาะสม

หากในช่วงระยะเวลาของการบริการ เราได้ใช้ความพยายาม
อย่างสุดความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย
ในทุกช่องการทางสื่อสารแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อหรือ
นัดหมายท่านเพื่อให้บรรลุผลของบริการวางระบบงานนี้ได้

Contact us.gif
Report.gif

หากจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมาย

ท่านต้องแจ้งยกเลิกการนัดหมายล่วงหน้ามากกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนด มิเช่นนั้น เราจะหักลบวันให้บริการเป็นเวลา 1 วัน หรือ หักลบเวลาเป็นชั่วโมงในการให้บริการตามที่ตกลงนัดหมายกันไว้ ไม่ว่าพนักงานของเราจะได้ออกเดินทางเพื่อไปบริการให้แก่ท่านแล้วหรือไม่ก็ตาม

ส่งผู้ใช้งานเข้าเรียนและฝึกอบรมการใช้งาน

โดยเราจะจัดหลักสูตรตามสายงานหรือตามระบบของผลิตภัณฑ์ตามแต่ความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานของท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน โดยจะเป็นการนัดหมายล่วงหน้าเสมอ ดังนี้ ท่านพึงกำชับผู้เข้าฝึกอบรมให้ศึกษาอย่างตั้งใจและเรียนรู้อย่างสุดความสามารถ โดยท่านพึงทราบว่า หลักสูตรที่จัดเฉพาะสำหรับงานวางระบบนั้น เป็นกิจเฉพาะสำหรับท่าน และไม่สามารถจัดขึ้นเป็นพิเศษได้อีก และในหลายกรณี ท่านจะไม่สามารถไปเรียนร่วมกับหลักสูตรปกติได้ ดังนั้น หากผู้เข้าศึกษาอบรมไม่เข้าใจหรือต้องการเรียนรู้ใหม่ เราจะนำเสนอเป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะโดยมีค่าใช้จ่าย

Office work.gif
bottom of page