ติดในส่วนเปิด tag
top of page

ข้อพิจารณา และนโยบายแนะนำ มีดังนี้

เงื่อนไข และนโยบายในการบริการระหว่างการเช่าใช้ MAC-5 Legacy น้ัน
ที่จะแตกต่างจากการบริการรายปี (Annual Maintenance) ของ MAC-5

MAC เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบ ERP หรือระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ทำหน้าที่บริหารขั้นตอนและข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงานขององค์กร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังรวมไปถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ การวางระบบงาน การจัดทำงานจ้างเขียน การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหลักสูตรอบรมการใช้งาน และการบริการหลังการขาย ในกรณีที่ท่านแสดงความประสงค์ เรายินดีที่จะจัดหาฮาร์ดแวร์และระบบ Cloud ที่จำเป็นต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ มิฉะนั้น ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาในส่วนของฮาร์ดแวร์และเตรียมการในส่วนของระบบพื้นฐานเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของเรา

โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในขอบเขตการใช้งาน การให้บริการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (โดยต่อไปจะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์” หรือ “โปรแกรม”) โดย ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตผลที่เกิดจากการจัดทำชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้มีกรรมสิทธิ์ของโปรแกรม คือ “บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด” แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น (โดยต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) และมีผลระหว่างบริษัทและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ (โดยต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” หรือ “ท่าน”) ทั้งนี้ เราถือว่าท่านได้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อตกลงและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเอกสารนี้ เมื่อท่านตกลงซื้อโปรแกรม

เว็บไซต์ mac5legacy.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ
และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่คุณเปิดเผยกับเรา คุณในฐานะผู้เยี่ยมชม
หรือผู้ใช้บริการของเรามีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณให้กับเรา เมื่อใช้บริการของเราย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Private data.gif

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว

Mac-5 logo_SME_edited.png

เงื่อนไขและข้อตกลง
การใช้ผลิตภัณฑ์ MAC-5 Enterprise

2023 M5L Logo-04.png

เงื่อนไขและข้อตกลง
การใช้ผลิตภัณฑ์ MAC-5 Legacy

bottom of page